Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν/μία (1) Επιστημονικό Υπεύθυνο Έργου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν/μία (1) Επιστημονικό Υπεύθυνο Έργου χρονικής διάρκειας σαράντα ενός (41) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του έργου “GreenInCities” (Πρόγραμμα Horizon - IA, με στόχο την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στην υλοποίηση λύσεων βασισμένων στη φύση).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων: Τρίτη 23 Ιουλίου 2024 και ώρα 16:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 31 Ιουλίου 2024 και ώρα 16:00

Δείτε το πλήρες κείμενο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) Στέλεχος Υποστήριξης Διαχείρισης Έργου χρονικής διάρκειας σαράντα δύο (42) μηνών από την υπογραφή της

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) Στέλεχος Υποστήριξης Διαχείρισης Έργου χρονικής διάρκειας σαράντα δύο (42) μηνών από την υπογραφή της, στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του έργου “GreenInCities” (Πρόγραμμα Horizon - IA, με στόχο την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στην υλοποίηση λύσεων βασισμένων στη φύση).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων: Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 και ώρα 16:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Τρίτη 25 Ιουνίου 2024 και ώρα 16:00

Δείτε το πλήρες κείμενο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με έναν (1) Διαχειριστή Έργου, ένα (1) Στέλεχος Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης, δύο (2) Κοινωνικούς Λειτουργούς, έναν (1) Διερμηνέα / Πολιτισμικό διαμεσολαβητή (Αραβική και Γαλλική γλώσσα) και έναν (1) Διερμηνέα / Πολιτισμικό διαμεσολαβητή (Γλώσσα Φαρσί), χρονικής διάρκειας από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων έως και την 31/12/2024, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ‘Provision of support to asylum seekers and BIP with disabilities and naturalization candidates’ – σε ελληνική απόδοση «Παροχή υποστήριξης σε αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας με αναπηρία και υποψήφιους πολιτογράφησης».
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων: Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 16:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Τρίτη 02 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 16:00

Δείτε το πλήρες κείμενο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με έως τρία (3) Διοικητικά Στελέχη / Υπεύθυνους Υπηρεσιών Στέγασης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με έως τρία (3) Διοικητικά Στελέχη / Υπεύθυνους Υπηρεσιών Στέγασης, στο πλαίσιο του προγράμματος στεγαστικής συνδρομής «ΚΑΛΥΨΗ» που υλοποιείται από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.,  τον Δήμο Αθηναίων, τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας της Ελλάδας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων: Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2024

Δείτε το πλήρες κείμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ «Επιστημονικό συνεργάτη»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) Επιστημονικό συνεργάτη, στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του έργου Smart Attica DIH, the Attica region - Greek Innovation hub for Artificial Intelligence in Energy and Environment, Supply chain and mobility, Culture and Tourism (εφεξής: Smart Attica – AtHeNAI) με κωδικό έργου 101083565, το οποίο συγχρηματοδείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη 2021 – 2027» και του ΕΣΠΑ Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων: Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2023

Δείτε το πλήρες κείμενο

Search