ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ (ΚΠΕ)» (ΚΩΔ. 123) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑ COVID ΕΠΟΧΗ» ΤΟΥ Π.Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020”  (ΚΩΔ. ΜΙS 5104609 )

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων : Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023 και ώρα 17.00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:  Τετάρτη 14 Ιουνίου  2023 και ώρα 16.00

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Παράρτημα V – Αίτηση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της έως και την 30η Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του έργου “SCENE” (Πρόγραμμα Horizon Europe – RIA), με στόχο την υποστήριξη της κινηματογραφικής βιομηχανίας και την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων: Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 και ώρα 16:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 03 Απριλίου 2023 και ώρα 16:00

Δείτε το πλήρες κείμενο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) Διαχειριστή Έργου (Project Manager)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) Διαχειριστή Έργου (Project Manager) χρονικής διάρκειας κατ’ ανώτατο εννέα (9) μηνών  στο πλαίσιο του έργου “Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction - “Skills on Demand” – σε Ελληνική απόδοση «Κοινωνική Ένταξη, Νεανική Απασχόληση και Μείωση της Φτώχειας – Εξατομικευμένες Δεξιότητες». Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας» του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants), με φορέα υλοποίησης την Εταιρεία Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε

Δείτε το πλήρες κείμενο

Απόφαση χρονικής παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής υποψηφιοτήτων έως 10/03/23

Ανάκληση Απόφασης χρονικής παράτασης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ «PROJECT MANAGER» (ΚΩΔ. 103) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑ COVID ΕΠΟΧΗ» ΤΟΥ Π.Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020”  (ΚΩΔ. ΜΙS 5104609)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων : Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 17.00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:  Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 16.00

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Παράρτημα V – Αίτηση

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή Αναδόχου του Έργου «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων και Ευάλωτων Πολιτών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction - “Skills on Demand”»

Αρ. πρωτ. Διακήρυξης: 5142/ΕΥΥΑΠ 4701/01.12.2022, Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 178264

Δείτε το πλήρες κείμενο

Search