ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ «Επιστημονικό συνεργάτη»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) Επιστημονικό συνεργάτη, στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του έργου Smart Attica DIH, the Attica region - Greek Innovation hub for Artificial Intelligence in Energy and Environment, Supply chain and mobility, Culture and Tourism (εφεξής: Smart Attica – AtHeNAI) με κωδικό έργου 101083565, το οποίο συγχρηματοδείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη 2021 – 2027» και του ΕΣΠΑ Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων: Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2023

Δείτε το πλήρες κείμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΈΡΓΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΈΡΓΟΥ» (ΚΩΔ. 101) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας - Open Social Net» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας - Open Social Net» ΤΟΥ Π.Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020” (ΚΩΔ. ΜΙS 5074888).
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων: Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023
 
Δείτε το πλήρες κείμενο

Αίτηση

Δείτε τον προσωρινό πίνακα κατάταξης επιτυχόντων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ «EΜΠΕΙΡΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ «EΜΠΕΙΡΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» (ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ.  107) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑ COVID ΕΠΟΧΗ» ΤΟΥ Π.Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020” (ΚΩΔ. ΜΙS 5104609 ) 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων : Τετάρτη 5 Ιουλίου 2023 και ώρα 17.00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:  Τετάρτη 12 Ιουλίου  2023 και ώρα 16.00

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Παράρτημα V – Αίτηση

Διευκρινίσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ (ΚΠΕ)» (ΚΩΔ. 123) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑ COVID ΕΠΟΧΗ» ΤΟΥ Π.Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020”  (ΚΩΔ. ΜΙS 5104609 )

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων : Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023 και ώρα 17.00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:  Τετάρτη 14 Ιουνίου  2023 και ώρα 16.00

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Παράρτημα V – Αίτηση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της έως και την 30η Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του έργου “SCENE” (Πρόγραμμα Horizon Europe – RIA), με στόχο την υποστήριξη της κινηματογραφικής βιομηχανίας και την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων: Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 και ώρα 16:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 03 Απριλίου 2023 και ώρα 16:00

Δείτε το πλήρες κείμενο

Search