Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) Στέλεχος Δικτύωσης (Local Community Engagement Manager)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) Στέλεχος Δικτύωσης  (Local Community Engagement Manager) χρονικής διάρκειας 20 μηνών, στο πλαίσιο του έργου “Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction - “Skills on Demand” – σε Ελληνική απόδοση «Κοινωνική Ένταξη, Νεανική Απασχόληση και Μείωση της Φτώχειας – Εξατομικευμένες Δεξιότητες». Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας» του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants), με φορέα υλοποίησης την Εταιρεία Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.

Δείτε το πλήρες κείμενο

Μετάθεση καταληκτικών ημερομηνιών ηλεκτρονικών διαγωνισμών

Λόγω διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ «Προμήθειες και υπηρεσίες» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ το διάστημα από 15/12/2021 έως 21/12/2021 εξαιτίας της μετάπτωσής του στις υποδομές του ενιαίου κυβερνητικού νέφους (G-Cloud) οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προσφορών των ανοικτών ηλεκτρονικών διαγωνισμών κάτω των ορίων με αντικείμενο «Έρευνα της τοπικής αγοράς εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction - “Skills on Demand”» και «Σχεδιασμός, κατασκευή και θέση σε λειτουργία διαδικτυακής πλατφόρμας διαχείρισης του έργου “Skills on Demand”» μεταφέρονται για την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 16.00.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) Διαχειριστή Έργου (Project Manager)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) Διαχειριστή Έργου (Project Manager) χρονικής διάρκειας κατ’ ανώτατον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, στο πλαίσιο του έργου “Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction - “Skills on Demand” – σε Ελληνική απόδοση «Κοινωνική Ένταξη, Νεανική Απασχόληση και Μείωση της Φτώχειας – Εξατομικευμένες Δεξιότητες». Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας» του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants), με φορέα υλοποίησης την Εταιρεία Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.

Δείτε το πλήρες κείμενο

Δημοσίευση τεύχους Διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Δημοσίευση τεύχους Διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή Αναδόχου του Έργου «Σχεδιασμός, κατασκευή και θέση σε λειτουργία διαδικτυακής πλατφόρμας διαχείρισης του έργου “Skills on Demand”»

Κύριος Κωδικός CPV: 48422000-2 - Πλατφόρμες πακέτων λογισμικού

Συμπληρωματικοί Κωδικοί CPV:

48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής

72212190-7 - Υπηρεσίες ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού

72212331-8 - Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού διαχείρισης έργου

72261000-2: Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού

 

Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Συνολικός προϋπολογισμός: 62.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (76.880,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα Υποβολής Προσφορών: 16/12/2021 και ώρα 16:00

Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 145409

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας» του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants), με φορέα υλοποίησης την Εταιρεία Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε

Δημοσίευση τεύχους Διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Δημοσίευση τεύχους Διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή Αναδόχου του Έργου «Έρευνα της τοπικής αγοράς εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction - “Skills on Demand”»

Κύριος Κωδικός CPV: 79310000-0 - Υπηρεσίες έρευνας αγοράς

Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Συνολικός προϋπολογισμός: 54.635,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (67.747,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα Υποβολής Προσφορών: 16/12/2021 και ώρα 16:00

Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 145417

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας» του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants), με φορέα υλοποίησης την Εταιρεία Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.

Search