ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ «PROJECT MANAGER» (ΚΩΔ. 103) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑ COVID ΕΠΟΧΗ» ΤΟΥ Π.Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020”  (ΚΩΔ. ΜΙS 5104609)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων : Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 17.00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:  Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 16.00

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Παράρτημα V – Αίτηση

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή Αναδόχου του Έργου «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων και Ευάλωτων Πολιτών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction - “Skills on Demand”»

Αρ. πρωτ. Διακήρυξης: 5142/ΕΥΥΑΠ 4701/01.12.2022, Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 178264

Δείτε το πλήρες κείμενο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με έναν (1) Διαχειριστή Έργου, ένα (1) Στέλεχος Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης, δύο (2) Κοινωνικούς Λειτουργούς, έναν (1) Διερμηνέα / Πολιτισμικό διαμεσολαβητή (Αραβική και Γαλλική γλώσσα) και έναν (1) Διερμηνέα / Πολιτισμικό διαμεσολαβητή (Γλώσσα Φαρσί), χρονικής διάρκειας από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων έως και την 31/12/2023, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ‘Provision of targeted support and assistance to asylum seekers and beneficiaries of international protection with disabilities’ – σε ελληνική απόδοση «Παροχή στοχευμένης υποστήριξης και βοήθειας σε αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας με αναπηρία», σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων: Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16:00

Δείτε το πλήρες κείμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΚΩΔ. 112) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας - Open Social Net» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας - Open Social Net» ΤΟΥ Π.Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020” (ΚΩΔ. ΜΙS 5074888)
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων : Παρασκευή 18 Νοεμβρίου και ώρα 16.00
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 16.00
 
Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης
Παράρτημα V – Αίτηση
Δείτε τη σχετική απόφαση (πίνακας κατάταξης επιτυχόντων)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με έναν (1) Συντονιστή Προγράμματος και έναν (1) Διερμηνέα Γαλλικών/Πολιτισμικό Διαμεσολαβητή Γαλλικής Γλώσσας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με έναν (1) Συντονιστή Προγράμματος και έναν (1) Διερμηνέα Γαλλικών/Πολιτισμικό Διαμεσολαβητή Γαλλικής Γλώσσας, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων έως και την 31.12.2022, στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του Προγράμματος «Παροχή Στέγασης για αιτούντες διεθνή προστασία (ESTIA 2022) στο Δήμο Αθηναίων», με κωδικό ΟΠΣ 5183851, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που δύναται να βαρύνει τον προϋπολογισμό του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων: Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 16:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 16:00

Δείτε το πλήρες κείμενο

Search