ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) Στέλεχος Οικονομικής Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργου χρονικής διάρκειας μέχρι 30/11/2023, στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του έργου «ENFEM - Ένταξη Γυναικών πολιτών Τρίτων χωρών στις Τοπικές Κοινότητες μέσω Στρατηγικών Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων:  Τρίτη 26 Απριλίου 2022 και ώρα 16.00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων: Τρίτη 19 Απριλίου 2022 και ώρα 16:00

Δείτε το πλήρες κείμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) Επιστημονικό Συνεργάτη χρονικής διάρκειας είκοσι (20) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του έργου “ARSINOE” (Πρόγραμμα Horizon 2020 - IA, με στόχο τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων:  Τρίτη 26 Απριλίου 2022 και ώρα 16.00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων: Τρίτη 19 Απριλίου 2022 και ώρα 16:00

Δείτε το πλήρες κείμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με έναν (1) Συντονιστή Διαπολιτισμικών Περιηγήσεων και με είκοσι (20) Διαπολιτισμικούς Περιηγητές χρονικής διάρκειας από την υπογραφή των συμβάσεων έως και την 30/11/2022, στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του έργου «MULTAKA: Διαπολιτισμικές Περιηγήσεις στην Αθήνα».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων:  Τρίτη 26 Απριλίου 2022 και ώρα 16.00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων: Τρίτη 19 Απριλίου 2022 και ώρα 16:00

Δείτε το πλήρες κείμενο

Διευκρινίσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) Συντονιστή Έργου (Project Coordinator), έναν (1) Οικονομικό Υπεύθυνο (Financial Manager), δύο (2) Διοικητικά Στελέχη (Administrative Staff), έναν (1) Συντονιστή Δομής (Facility Coordinator), έναν (1) Βοηθό Δικτύωσης Κοινότητας (Community Engagement Assistant), πέντε (5) Κοινωνικούς Λειτουργούς (Social Workers) και έξι (6) Διερμηνείς/Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές (Interpreters)  χρονικής διάρκειας από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων έως την 30.06.2022, με δυνατότητα παράτασης, στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του έργου «Harmonizing  Protection Practices in Greece (HARP)» του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (IOM) με χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (DG HOME - AMIF).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων:  Δευτέρα 18 Απριλίου 2022 και ώρα 16.00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων: Τετάρτη 13 Απριλίου 2022 και ώρα 17:00

Δείτε το πλήρες κείμενο

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή Αναδόχου του Έργου "Ψηφιακός Μετασχηματισμός επιχειρήσεων με έδρα στο Δήμο Αθηναίων"

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή Αναδόχου του Έργου "Ψηφιακός Μετασχηματισμός επιχειρήσεων με έδρα στο Δήμο Αθηναίων", Αρ. Διακήρυξης 01/2022, Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 157662.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο "Ψηφιακός Μετασχηματισμός επιχειρήσεων με έδρα στο Δήμο Αθηναίων", Κωδικό ΟΠΣ 5161096, με φορέα υλοποίησης την Εταιρεία Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.

Δείτε το πλήρες κείμενο

Search