ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ

Τεύχος διακήρυξης διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (αρ. συστ: 91371) με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής και προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα ένα ευρώ (1.503.241,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (1.864.018,84 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με αντικείμενο «Υλοποίηση καμπάνιας γενικής τουριστικής προβολής για την προώθηση της Αθήνας ως μια ζωντανή και αυθεντική πόλη» στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 4 της ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Προώθησης και Προβολής της Αθήνας μέσα από B2B και B2C κανάλια», με Κωδικό ΟΠΣ 5034507, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα Υποβολής Προσφορών: Τετάρτη 18 Ιουνίου 2020 και ώρα 13:00

Πλήρες κείμενο διακήρυξης

Τεύχος Νέας Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου

Τεύχος Νέας Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού  για την επιλογή Αναδόχου για το έργο: «Υπηρεσίες Ασφαλιστικής κάλυψης 320 μισθωμένων διαμερισμάτων/κατοικιών, με το περιεχόμενό τους (αξίας € 3.000 ανά διαμέρισμα), που η Αναθέτουσα Αρχή έχει μισθώσει στο Δήμο Αθηναίων και στους Δήμους Ζωγράφου, Δάφνης, Αγίου Δημητρίου, Καλλιθέας, Βύρωνα, Αιγάλεω, Νέας Σμύρνης, και Μοσχάτου – Ταύρου επιφανείας από 50 έως 175 τετραγωνικών μέτρων (με Μ.Ο. του συνόλου των διαμερισμάτων στα 80 τ.μ.)»  στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του έργου  «Πρόγραμμα στέγασης για αιτούντες άσυλο»  της  Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.
 
Πλήρες κείμενο πρόσκλησης

Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας  (1) σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1  της ενταγμένης Πράξης  «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Προώθησης και Προβολής της Αθήνας μέσα από B2B και B2C κανάλια»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5034507
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 και ώρα 16.00
Προθεσμία υποβολής διευκρινιστικών ερωτήσεων : έως Δευτέρα 9 Μαρτίου και ώρα 17.00
 

Πλήρες κείμενο πρόσκλησης

Υπόδειγμα αίτησης

Οριστικός πίνακας επιτυχόντων

Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού από συνθήματα και tags των επιφανειών κτηρίων που βρίσκονται σε κεντρικές οδούς της πόλης»

Πλήρες κείμενο πρόσκλησης

Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης

Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου

Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού  για την επιλογή Αναδόχου για το έργο: «Υπηρεσίες Ασφαλιστικής κάλυψης 320 μισθωμένων διαμερισμάτων/κατοικιών, με το περιεχόμενό τους (αξίας € 3.000 ανά διαμέρισμα), που η Αναθέτουσα Αρχή έχει μισθώσει στο Δήμο Αθηναίων και στους Δήμους Ζωγράφου, Δάφνης, Αγίου Δημητρίου, Καλλιθέας, Βύρωνα, Αιγάλεω, Νέας Σμύρνης, και Μοσχάτου – Ταύρου επιφανείας από 50 έως 175 τετραγωνικών μέτρων (με Μ.Ο. του συνόλου των διαμερισμάτων στα 80 τ.μ.)»  στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του έργου  «Πρόγραμμα στέγασης για αιτούντες άσυλο»  της  Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.


Πλήρες κείμενο πρόσκλησης   

Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης

©2021 EATA. All Rights Reserved.

Search