Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση του Διοικητικού / Οικονομικού Υπεύθυνου του Σχεδίου ΣΕ-1, στο πλαίσιο του Προγράμματος “Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους”

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση του Διοικητικού / Οικονομικού Υπεύθυνου του Σχεδίου ΣΕ-1, στο πλαίσιο του Προγράμματος “Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους”, που υλοποιείται από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.,  τον Δήμο Αθηναίων, το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ)  και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με στόχο την μείωση του φαινομένου της έλλειψης στέγης σε Δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, όπου το πρόβλημα έλλειψης στέγης παρουσιάζεται εντονότερο.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων:  Παρασκευή 14 Μαΐου 2021 και ώρα 17:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 και ώρα 17:00

Δείτε το πλήρες κείμενο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση Επιστημονικού Συνεργάτη του έργου “URBANOME”

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση Επιστημονικού Συνεργάτη του έργου “URBANOME” Project Reference: 945391, που υλοποιείται από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. από το Πρόγραμμα Horizon 2020 RIA, με στόχο την προώθηση της υγείας, της ευεξίας και της ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων:  Παρασκευή 14 Μαΐου 2021 και ώρα 17:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 και ώρα 17:00

Δείτε το πλήρες κείμενο

Τεύχος Νέας Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού

Τεύχος Νέας Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού  για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού από συνθήματα και tags των επιφανειών κτηρίων που βρίσκονται σε κεντρικές οδούς της πόλης»

Πλήρες κείμενο πρόσκλησης

Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1

«Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας - Open Social Net» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας - Open Social Net» ΤΟΥ Π.Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020” (ΚΩΔ. ΜΙS 5074888)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων: Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 και ώρα 17.00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη  5 Μαΐου 2021 και ώρα 16.00

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Παράρτημα V – Αίτηση

Δείτε τη σχετική απόφαση (πίνακας κατάταξης επιτυχόντων) εδώ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου του Έργου «Σχεδιασμός, ανάπτυξη,  τροφοδότηση και  επικοινωνιακή προβολή διαδικτυακής εφαρμογής και Εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα (Android – IOS)» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 το οποίο υλοποιείται με ίδια μέσα (αυτεπιστασία) της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Προώθησης και Προβολής της Αθήνας μέσα από B2B και B2C κανάλια», με Κωδικό ΟΠΣ 5034507

CPV: 72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη

Κριτήριο Ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής

Προϋπολογισμός: 40.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Προθεσμία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων: έως Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 17:00

Νέα Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα Υποβολής Προσφορών: Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021 και ώρα 16:00

H ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

 

ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυναπτόμενα παραρτήματα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – ΤΕΥΔ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ – YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV –YΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

Search