Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) Εξωτερικό Συνεργάτη με αντικείμενο την δημιουργία έκθεσης αναφοράς των 3 εθνικών ομάδων εργασίας

Δημιουργήθηκε στις Τετάρτη, 05 Μαρτίου 2014 15:37

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) Εξωτερικό Συνεργάτη με αντικείμενο την δημιουργία έκθεσης αναφοράς των 3 εθνικών ομάδων εργασίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος "Addressing the divide between EU indications and their practical implementation in the green construction and eco-social re-qualification of residential areas in South East Europe regions".

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για το Συνέδριο Διάχυσης του προγράμματος ECO BUILD SEE SEE/D/320/4.1/X, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014, στο Ίδρυμα Θεοχαράκη.

Κατηγορία: Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί
Δημιουργηθηκε στις Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014 13:42

Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών Α.Ε. ΟΤΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ECO BUILD SEE και σύμφωνα με:

 • Τον Οδηγό Υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος ECO BUILD SEE
 • Την υπ’ αριθ. 14023/ΕΥΘΥ 521 - 31.03.2012 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»,
 • Την υπ’ αριθ. απόφαση εγγραφή του έργου σε ΣΑΕΠ 385/2 και την απόφαση έγκρισης του έργου από την διαχειριστική αρχή του προγράμματος South East Europe SEE/D/320/4.1/X Eco Build SEE
 • τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις,

προσκαλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα να καταθέσουν οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών για την διεξαγωγή συνεδρίου διάχυσης του έργου “Addressing the divide between EU indications and their practical implementation in the green construction and eco-social re-qualification of residential areas in South East Europe regions», με το ακρωνύμιο ECO BUILD”, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος South East Europe

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:

Το συνέδριο θα ξεκινήσει στις 9.00, στις 11.00-11.30 θα υπάρχει διάλλειμα για καφέ, κατόπιν το συνέδριο θα συνεχιστεί έως τις 14¨00 και τέλος θα υπάρξει Light Lunch στις 14:00- 15:00..

Υποχρεώσεις του αναδόχου :

 • Διερμηνεία από Αγγλικά σε Ελληνικά και από ελληνικά σε αγγλικά
 • Μεταφραστικός εξοπλισμός (δέκτες και booth)
 • Light Lunch & 2 coffee break για 80 άτομα
 • Δημιουργία ηλεκτρονικής πρόσκλησης
 • Αποστολή ηλεκτρονικών προσκλήσεων και τηλεφωνικού follow up
 • Δημιουργία ενός Roll Up Banner με το εικαστικό της εκδήλωσης, διαστάσεων 1*2μ, σε ψηφιακή εκτύπωση
 • Γραμματειακή υποστήριξη
 • Μαγνητοφώνηση απομαγνητοφώνηση πρακτικών
 • Φωτογραφίες και ενδεικτικές λήψεις video
 • Συντονισμός της οργάνωσης του συνεδρίου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το συνολικό κόστος για την παραπάνω ανάθεση, δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 6.000€ συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α.

Σημειώνεται ότι η υποβολή προσφοράς σε καμία περίπτωση δε δεσμεύει την ΕΑΤΑ ΑΕ για ανάθεση του συγκεκριμένου έργου στον προσφέροντα. Η ανάθεση θα γίνει με βάση τη συνολική αποτίμηση της πρότασης, συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής προσφοράς.
Παρακαλούμε να υποβάλλετε την προσφορά σας, έως την Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014, και ώρα 11:00 μμ στα γραφεία της ΕΑΤΑ ΑΕ, Διεύθυνση: Ξενοφώντος 7, 1ος όροφος, με την ένδειξη: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για παροχή υπηρεσιών για την διεξαγωγή συνεδρίου διάχυσης του έργου ECOBUILDSEE.

H πρόσκληση θα παραμείνει αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του έργου ECO BUILD SEE .
Το έργο ECOBUILDSEEείναι ένα πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας που συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SouthEastEuropeκαι από εθνικούς πόρους.

Για τυχόν διευκρινήσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα Μακέδου Σοφία στο 2105201611-12 & smakedou@developathens.gr.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.

Αλέξης Γαληνός

pdf2nd Level content

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για ενοικίαση οπτικοακουστικών μέσων, μικροφωνικής εγκατάστασης και απομαγνητοφώνησης στο πλαίσιο συνάντησης εργασίας που θα υλοποιηθεί την 12η Φεβρουαρίου 2014

Κατηγορία: Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί
Δημιουργήθηκε στις Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2014 16:09

Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών Α.Ε. Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου «Sharing Interregional knowledge to define Supporting Programmes for Young SMEs, με το ακρωνύμιο Young SMEs- 1348R4», του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «INTERREG IVC» και σύμφωνα με:

 • την υπ’ αριθ. 4/11.04.2013 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.,
 • τον Κανονισμό Προμηθειών και Έργων της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε,
 • την υπ’ αριθ. 14023/ΕΥΘΥ 521 - 31.03.2012 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»,
 • τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις,

προσκαλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα να καταθέσουν οικονομική προσφορά για την ενοικίαση οπτικοακουστικών μέσων, μικροφωνικής εγκατάστασης και απομαγνητοφώνησης στο πλαίσιο υλοποίησης συνάντησης εργασίας που θα υλοποιηθεί την 12η Φεβρουαρίου 2014στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου Αθηνάς 63 Πλ. Κοτζιά, 104 38 Αθήνα.

Αναλυτικά, η προσφορά θα πρέπει να αποσταλεί για τις παρακάτω υπηρεσίες, σημειώνοντας την προσφορά για κάθε μια χωριστά από τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Ενοικίαση H/Y
 • Ενοικίαση projector
 • Μικροφωνική εγκατάσταση
 • Απομαγνητοφώνηση ημερίδας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ:

Η συνάντηση εργασίας θα ξεκινήσει στις 9.30, στις 10.35-11.00 θα υπάρχει διάλλειμα για καφέ. Τέλος η συνάντηση θα κλείσει με συνέντευξη τύπου που θα διαρκέσει από τις  11:00 – 11:30.

Σημειώνεται ότι η υποβολή προσφοράς σε καμία περίπτωση δε δεσμεύει την ΕΑΤΑ ΑΕ για την ανάθεση του συγκεκριμένου έργου στον προσφέροντα. Η ανάθεση θα γίνει με βάση τη συνολική αποτίμηση της πρότασης, συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής προσφοράς.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το συνολικό κόστος για την παραπάνω ανάθεση, δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 1.000€ συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του έργου Young SMEs. Το έργο YoungSMESείναι ένα πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας που χρηματοδοτείται από το INTERREG IVC και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Παρακαλούμε να υποβάλλετε την προσφορά σας, έως την Δευτέρα 27/1/2014, και ώρα 11:00 μμ στα γραφεία της ΕΑΤΑ ΑΕ, Διεύθυνση: Ξενοφώντος 7, 1ος όροφος, με την ένδειξη: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για ενοικίαση οπτικοακουστικών μέσων, μικροφωνικής εγκατάστασης και απομαγνητοφώνησης στο πλαίσιο συνάντησης εργασίας που θα υλοποιηθεί την 12η Φεβρουαρίου 2014.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα παραμείνει αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.

Για τυχόν διευκρινήσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα Τσαμουρτζή Κωνσταντίνα στο 2105201611-12 & Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.
Αλέξης Γαληνός

pdfαποθήκευση πρόσκλησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για παροχή coffee break για συνάντηση εργασίας που θα υλοποιηθεί την 12η Φεβρουαρίου 2014

Κατηγορία: Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί
Δημιουργήθηκε στις Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2014 16:08

Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών Α.Ε. ΟΤΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου «Sharing Interregional knowledge to define Supporting Programmes for Young SMEs, με το ακρωνύμιο Young SMEs- 1348R4», του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «INTERREG IVC» και σύμφωνα με:

 • την υπ’ αριθμ 4/11.04.2013 απόφαση του ΔΣ της ΕΑΤΑ ΑΕ,
 • τον Κανονισμό Προμηθειών και Έργων της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε,
 • την υπ’ αριθ. 14023/ΕΥΘΥ 521 - 31.03.2012 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»,
 • τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις,

προσκαλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα να καταθέσουν οικονομική προσφορά για παροχή coffee break για 30 συμμετέχοντες στη συνάντηση εργασίας που θα υλοποιηθεί την 12η Φεβρουαρίου 2014 στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου Αθηνάς 63 Πλ. Κοτζιά, 104 38 Αθήνα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ:

Η συνάντηση εργασίας θα ξεκινήσει στις 9.30, στις 10.35-11.00 θα υπάρχει διάλλειμα για καφέ. Τέλος η συνάντηση θα κλείσει με συνέντευξη τύπου που θα διαρκέσει από τις  11:00 – 11:30.

Θα θέλαμε να υπάρχει καφές κ τσάι σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Σημειώνεται ότι η υποβολή προσφοράς σε καμία περίπτωση δε δεσμεύει την ΕΑΤΑ ΑΕ για ανάθεση του συγκεκριμένου έργου στον προσφέροντα. Η ανάθεση θα γίνει με βάση τη συνολική αποτίμηση της πρότασης, συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής προσφοράς.

Παρακαλούμε να υποβάλλετε την προσφορά σας, έως την Δευτέρα 27/1/2014, και ώρα 11:00 μμ στα γραφεία της ΕΑΤΑ ΑΕ, Διεύθυνση: Ξενοφώντος 7, 1ος όροφος, με την ένδειξη: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για παροχή coffee break για συνάντηση εργασίας που θα υλοποιηθεί την 12η Φεβρουαρίου 2014.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα παραμείνει αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του έργου Young SMEs.

Το έργο YoungSMESείναι ένα πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας που χρηματοδοτείται από το INTERREG IVC και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Για τυχόν διευκρινήσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα Τσαμουρτζή Κωνσταντίνα στο 2105201611-12 & Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.

Αλέξης Γαληνός

pdfαποθήκευση πρόσκλησης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Κατηγορία: Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί
Δημιουργήθηκε στις Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014 13:11

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΧΑΡΝΕΙΣ

Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» στο πλαίσιο της δράσης 7: «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 8: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013»

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη.

docΑίτηση ΤΟΠΣΑ
docΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

©2024 EATA. All Rights Reserved.