Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού: Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος

Κατηγορία: Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί
Δημιουργήθηκε στις Τρίτη, 07 Φεβρουαρίου 2012 10:59

Συστήνονται Αναπτυξιακές Συμπράξεις βάσει του άρθρου 18 του ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α), ως Δυνητικοί Δικαιούχοι Πράξεων στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», καλεί κοινωνικούς φορείς, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, ΝΠΙΔ, εκπαιδευτικά/ερευνητικά ιδρύματα, οι οποίοι έχουν να επιδείξουν τεκμηριωμένη δραστηριότητα στην στήριξη της απασχόλησης και στην ενίσχυση ευπαθών κοινωνικά ομάδων, προκειμένου να συμμετάσχουν στις διαδικασίες επιλογής συνεργαζόμενων φορέων για το ακόλουθο έργο:

«Δημιουργία Αναπτυξιακής Σύμπραξης Φορέων ως υποψηφίου δικαιούχου, στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», με ωφελούμενους άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια

Για το λόγο αυτό, καλεί κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που ενδιαφέρεται, να υποβάλει πληροφοριακά στοιχεία (profile).

Αναμένονται πλήρεις προτάσεις τόσο από μεμονωμένους φορείς όσο και από συμπράξεις φορέων.

Είναι απαραίτητη:

  • Η πρότερη εμπειρία του υποψήφιου εταίρου στην προτεινόμενη ομάδα-στόχο
  • Η δραστηριοποίηση (κύκλος εργασιών, αριθμός έργων) του εταίρου
  • Η ύπαρξη διασφαλίσεων ότι ο υποψήφιος εταίρος δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου, δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος, δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση κλπ, και γενικά δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007

Οι σχετικές αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι την 15/2/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, στα γραφεία της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών - Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Ο.Τ.Α.
Πληροφορίες: Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 με 17:00, Ξενοφώντος 7, ΤΚ 10557 Αθήνα και στα τηλέφωνα 210 5201611 και 210 3253123, κα Μακέδου Σοφία.

Για την

Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών - Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Ο.Τ.Α.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Αλέξης Γαληνός

Πρόχειρος διαγωνισμός υλοποίησης δράσεων "Πακέτα Εργασίας 3-4 Εργου CREPUD MED"

Δημιουργήθηκε στις: Τετάρτη, 01 Φεβρουαρίου 2012 05:29

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3-4 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “CREPUD MED”».

pdfΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3-4 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ CREPUD MED"

Search