Προκήρυξη ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού “Υποστήριξης σε εξειδικευμένα αναπτυξιακά και τεχνικά θέματα”

Κατηγορία: Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί
Δημιουργήθηκε στις Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2012 01:35

Προκήρυξη ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την υπογραφή συμφωνίας-πλαίσιο για την υλοποίηση έργου «Υποστήριξη της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών-Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε εξειδικευμένα αναπτυξιακά και τεχνικά θέματα.

Τα έγγραφα της προκήρυξης είναι:

docΑπόσπασμα πρακτικού ΔΣ
docΥπόδειγμα 1
docΥπόδειγμα 2
docΥπόδειγμα 3
docΥπόδειγμα 4
docΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
docΑπόφαση του ΔΣ για παράταση της καταληκτική ημερομηνίας 24/10/2012, 14:37
docΑπόφαση ΔΣ για ορισμό επιτροπών 29/11/2012, 16:45
docΑπόφαση ΔΣ έγκρισης πρακτικών επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού

2η Πρόσκληση στελέχωσης ΕΦΔ

Κατηγορία: Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί
Δημιουργήθηκε στις Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2012 07:49

Η εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΕΔΑ) του Δήμου Αθηναίων, αποφασίζει την προκήρυξη πρόσκλησης στελέχωσης προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε προσωπικό της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Π.Ε.Π. Αττικής 2007-2013.

Τα έγγραφα της πρόσκλησης είναι:

docΥπεύθυνη Δήλωση
docΑίτηση Βιογραφικό
docΑίτηση Εμπειρία
pdfΥπουργική Απόφαση Εκχώρησης ΦΕΚ 1277
pdfΤελικό Κείμενο Συμφώνου 9/4/2012
pdfΟργανόγραμμα 13/6/2012
docΟδηγίες Συμπλήρωσης
pdfΝόμος 4071/2012
pdf2η Πρόσκληση Στελέχωσης
pdfΠρόσκληση ΤΟΠΣΑ 2012

Πρόσκληση ΤΟΠΣΑ

Δημιουργήθηκε στις: Δευτέρα, 09 Ιουλίου 2012 04:17

"Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, στα πλαίσια της Ανοικτής Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 8 «Διευκόλυνση της Απασχόλησης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δίκαιου κερδοσκοπικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα , που να έχουν επεξεργαστεί ολοκληρωμένα σχέδια και έχουν να επιδείξουν τεκμηριωμένη δραστηριότητα στην στήριξη της απασχόλησης των τοπικών αγορών εργασίας."

pdfΑποθήκευση Πρόσκλησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ PROMISE 30 4 2012

Δημιουργήθηκε στις: Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012 19:11

pdfΑποθήκευση Πρόσκλησης

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού: Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος

Κατηγορία: Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί
Δημιουργήθηκε στις Τρίτη, 07 Φεβρουαρίου 2012 10:59

Συστήνονται Αναπτυξιακές Συμπράξεις βάσει του άρθρου 18 του ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α), ως Δυνητικοί Δικαιούχοι Πράξεων στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», καλεί κοινωνικούς φορείς, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, ΝΠΙΔ, εκπαιδευτικά/ερευνητικά ιδρύματα, οι οποίοι έχουν να επιδείξουν τεκμηριωμένη δραστηριότητα στην στήριξη της απασχόλησης και στην ενίσχυση ευπαθών κοινωνικά ομάδων, προκειμένου να συμμετάσχουν στις διαδικασίες επιλογής συνεργαζόμενων φορέων για το ακόλουθο έργο:

«Δημιουργία Αναπτυξιακής Σύμπραξης Φορέων ως υποψηφίου δικαιούχου, στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», με ωφελούμενους άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια

Για το λόγο αυτό, καλεί κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που ενδιαφέρεται, να υποβάλει πληροφοριακά στοιχεία (profile).

Αναμένονται πλήρεις προτάσεις τόσο από μεμονωμένους φορείς όσο και από συμπράξεις φορέων.

Είναι απαραίτητη:

  • Η πρότερη εμπειρία του υποψήφιου εταίρου στην προτεινόμενη ομάδα-στόχο
  • Η δραστηριοποίηση (κύκλος εργασιών, αριθμός έργων) του εταίρου
  • Η ύπαρξη διασφαλίσεων ότι ο υποψήφιος εταίρος δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου, δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος, δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση κλπ, και γενικά δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007

Οι σχετικές αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι την 15/2/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, στα γραφεία της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών - Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Ο.Τ.Α.
Πληροφορίες: Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 με 17:00, Ξενοφώντος 7, ΤΚ 10557 Αθήνα και στα τηλέφωνα 210 5201611 και 210 3253123, κα Μακέδου Σοφία.

Για την

Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών - Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Ο.Τ.Α.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Αλέξης Γαληνός

Search