ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Κατηγορία: Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί
Δημιουργήθηκε στις Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014 13:11

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΧΑΡΝΕΙΣ

Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» στο πλαίσιο της δράσης 7: «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 8: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013»

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη.

docΑίτηση ΤΟΠΣΑ
docΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

Κατηγορία: Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί
Δημιουργήθηκε στις Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013 11:05

Ανακοινώνουμε ότι η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών – Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.) διενεργεί διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: «Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων» και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 4.305.000,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ € 3.500.000,00 ΦΠΑ: € 805.000,00). Προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης μέχρι 30% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο.

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής 2007 - 2013, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και συγκεκριμένα τη ΣΑ ΕΠ0858. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 05-11-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 στα γραφεία της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., Ξενοφώντος 7, Αθήνα, Τ.Κ. 105 57 (Πρωτόκολλο).

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ημερομηνίας υποβολής προσφορών: 15-11-2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00.

Προθεσμία για υποβολή διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης: 21 /10 /2013 και ώρα 15:00.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν σε τακτική βάση τον ως άνω διαδικτυακό τόπο, ώστε να πληροφορούνται εγκαίρως τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα, διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης αλλά και αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής που σχετίζονται με το διαγωνισμό.

pdfΔιακήρυξη
docΠΑΡΑΡΤΗΜΑ C1
docΠΑΡΑΡΤΗΜΑ C2
docΠΑΡΑΡΤΗΜΑ C3
docΠΑΡΑΡΤΗΜΑ C4
pdfΑπαντήσεις_σε_διευκρινιστικές_ερωτήσεις_V2
pdfΑπόφαση_του_ΔΣ_για_παράταση_καταληκτικής_ημερομηνίας

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «ΔΟΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ»

Κατηγορία: Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί
Δημιουργήθηκε στις Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013 11:01

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων Ευρώ, € 3.936.000 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 3.200.000 - ΦΠΑ : € 736.000).

Ανακοινώνουμε ότι η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. διενεργεί διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: «Δομή στήριξης νέων επιχειρήσεων στον τομέα των νέων τεχνολογιών» (Υποέργο της Πράξης με τίτλο «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» του ΠΕΠ Αττικής 2007 -2013 με κωδικό MIS 452177) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων Ευρώ, € 3.936.000 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 3.200.000 - ΦΠΑ : € 736.000).

Προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης μέχρι 50% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο.

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής 2007 - 2013, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Κωδικός Πράξης: 452177. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 06-11-2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 στα γραφεία της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., Ξενοφώντος 7, Αθήνα, Τ.Κ. 105 57 (Πρωτόκολλο).

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ημερομηνίας υποβολής προσφορών: 18-11-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00.

Προθεσμία για υποβολή διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης: 22 /10 /2013 και ώρα 15:00.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν σε τακτική βάση τον ως άνω διαδικτυακό τόπο, ώστε να πληροφορούνται εγκαίρως τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα, διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης αλλά και αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής που σχετίζονται με το διαγωνισμό.

pdfΔιακήρυξη
doc/invitations-contestsΠΑΡΑΡΤΗΜΑ C1
doc/invitations-contestsΠΑΡΑΡΤΗΜΑ C2
doc/invitations-contestsΠΑΡΑΡΤΗΜΑ C3
doc/invitations-contestsΠΑΡΑΡΤΗΜΑ C4
pdfΑπαντήσεις_σε_διευκρινιστικές_ερωτήσεις_V2
pdfΑπόφαση_του_ΔΣ_για_παράταση_καταληκτικής_ημερομηνίας
pdfΑποσπάσματα πρακτικών ΔΣ αναφορικά με την ματαίωση του διαγωνισμού

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ένα Σύμβουλο – Εξωτερικό Συνεργάτη

Κατηγορία: Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί
Δημιουργήθηκε στις Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2013 18:00

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών με ένα (1) Σύμβουλο  –  Εξωτερικό Συνεργάτη με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Επιστημονικού Υπεύθυνου Υλοποίησης της Πράξης: «Δράσεις Ενίσχυσης του Δικτύου Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο Δήμο Αθηναίων και Υποστήριξης της Προσβασιμότητας των Οικονομικά Ευάλωτων Ομάδων Πληθυσμού στις Παρεχόμενες Υπηρεσίες» (κωδικός MIS 441238).

pdfΑποθήκευση της πρόσκλησης

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για παροχή catering για συνάντηση εργασίας που θα υλοποιηθεί την 11η Οκτωβρίου 2013

Κατηγορία: Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί
Δημιουργήθηκε στις Τρίτη, 03 Σεπτεμβρίου 2013 11:4

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την οικονομική προσφορά σας για παροχή catering για συνάντηση εργασίας που θα υλοποιηθεί την 11η Οκτωβρίου 2013 στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου Αθηνάς 63 Πλ.Κοτζιά, 104 38 Αθήνα.

Η ατζέντα της συνάντησης εργασίας έχει ώς εξής:

10:30-10:45 καλωσόρισμα και ενακτήρια ομιλία, Αλέξης Γαληνός, διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΤΑ ΑΕ, ή Γιώργος Μπρούλιας, Πρόεδρος ΔΣ & Δημοτικός Σύμβουλος
10:45-11:15Παρουσίαση του προγράμματος Urbact, Sustainable Food for Urban Communities. Γιώργος Κεράνης, επιστημονικός σύμβουλος ΕΑΤΑ ΑΕ.
11:15-11:45 Παρουσίαση των πρωτοβουλιών και των καλών πρακτικών των συνεργαζόμενων πόλεων Κωνσταντίνα Τσαμουρτζή, υπεύθυνη προγράμματος.
11:45-12:15 Παρουσίαση των στόχων της Τοπικής Ομάδας Στήριξης. Γιώργος Κεράνης, επιστημονικός σύμβουλος ΕΑΤΑ ΑΕ. 
12:15-12:45 Συζήτηση
12:45-13:45 Ελαφρύ γεύμα
13:45-14:45 Συζήτηση

Θα θέλαμε να υπάρχει καφέ κ τσαί σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, και ελαφρύ γεύμα ανάμεσα στις 12:00-13:00, για περίπου 20 άτομα.

Σημειώνεται ότι η υποβολή πρότασης σε καμία περίπτωση δε δεσμεύει την ΕΑΤΑ ΑΕ για τυχόν ανάθεση του συγκεκριμένου έργου σε σας. Η ανάθεση θα γίνει με βάση τη συνολική αποτίμηση της πρότασης, συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής προσφοράς.

Παρακαλούμε να υποβάλλετε την πρότασή σας, έως την Δευτέρα 7/10/2013, στα γραφεία της ΕΑΤΑ ΑΕ, Διεύθυνση: Ξενοφώντος 7, 1ος όροφος, με την ένδειξη: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την παροχή catering για συνάντηση εργασίας που θα υλοποιηθεί την 11 Οκτωβρίου 2013.

Για τυχόν διευκρινήσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα Τσαμουρτζή Κωνσταντίνα στο 2105201611-12 & 6974127615.

pdfΠροβολή της πρόσκλησης

Search