Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) Κοινωνικό Λειτουργό (Social Worker)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) Κοινωνικό Λειτουργό (Social Worker),  χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως την 30.06.2021 με δυνατότητα παράτασης μέχρι την 31.12.2021, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Λειτουργία Ανοιχτής Δομής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο και Ευάλωτων Ομάδων Πολιτών Τρίτων Χωρών στον Ελαιώνα Αττικής» - “Supporting the Greek Authorities in Managing the National Reception System for Asylum Seekers and Vulnerable Migrants (SMS)” από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων:  Τρίτη 2 Μαρτίου 2021 και ώρα 17:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021 και ώρα 17:00

Δείτε το πλήρες κείμενο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με έναν (1) Υπεύθυνο Προγράμματος, έναν (1) Συντονιστή Προγράμματος, ένα (1) Διοικητικό Στέλεχος/ Υπεύθυνο διασφάλισης ποιότητας & συμμόρφωσης, έναν (1) Υπεύθυνο Υπηρεσιών Στέγασης, ένα (1) Διοικητικό Στέλεχος υποστήριξης των υπηρεσιών στέγασης, τρία (3) Στελέχη Διαχείρισης και Ανάλυσης Δεδομένων, έναν (1) Οδηγό, έναν (1) Οικονομικό Υπεύθυνο, έναν (1) Υπεύθυνο Πληρωμών, έναν (1) Υπεύθυνο Διοικητικού, επτά (7) Διοικητικά Στελέχη, τρία (3) Στελέχη Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, έναν (1) Επόπτη Πεδίου, ένα (1) Στέλεχος Επίβλεψης Επισκευών και Διαχείρισης Αποθήκης, έναν (1) Επόπτη ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, έναν (1) Ψυχολόγο/Κοινωνικό λειτουργό - Υπεύθυνο Κοινωνικής Υπηρεσίας, πέντε (5) Ψυχολόγους, έναν (1) Κοινωνικό Λειτουργό/Βοηθό Υπεύθυνου Κοινωνικής Υπηρεσίας, τρεις (3) Κοινωνικούς Λειτουργούς, έναν (1) Κοινωνικό Επιστήμονα/Υπεύθυνο Υποδοχών, Παραπομπών και θέσεων Φιλοξενίας, δύο (2) Κοινωνικούς Επιστήμονες/Υπεύθυνους διαδικασιών ολοκλήρωσης/διακοπής και παράτασης παροχών προγράμματος, έναν (1) Κοινωνικό Επιστήμονα/Συντονιστή Συνοδευτικών υπηρεσιών, δέκα (10) Κοινωνικούς Επιστήμονες, έναν (1) Συνοδό Ιατρικών Περιστατικών/Νοσηλευτή, δέκα εννέα (19) Επόπτες Στέγασης, έναν (1) Επόπτη Υπηρεσιών Διερμηνείας και είκοσι έξι (26) Διερμηνείς/Πολιτισμικούς Διαμεσολαβητές, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων έως και την 31.12.2021, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., με χρηματοδότηση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων: Δευτέρα 01 Μαρτίου 2021 και ώρα 17:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021 και ώρα 17:00

Δείτε το πλήρες κείμενο

Διευκρινίσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) Ψυχολόγο (Psychologist), ένα (1) Τεχνικό/Στέλεχος υποστηρικτικών εργασιών (Care taker) και ένα (1) Διερμηνέα (Interpreter) γλώσσας Φαρσί/Νταρί (Interpreters)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) Ψυχολόγο (Psychologist), ένα (1) Τεχνικό/Στέλεχος υποστηρικτικών εργασιών (Care taker) και ένα (1) Διερμηνέα (Interpreter) γλώσσας Φαρσί/Νταρί (Interpreters), χρονικής διάρκειας από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων έως την 30.06.2021 με δυνατότητα παράτασης μέχρι την 31.12.2021, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Λειτουργία Ανοιχτής Δομής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο και Ευάλωτων Ομάδων Πολιτών Τρίτων Χωρών στον Ελαιώνα Αττικής» - “Supporting the Greek Authorities in Managing the National Reception System for Asylum Seekers and Vulnerable Migrants (SMS)” από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων: Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 17:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 16:00

Δείτε το πλήρες κείμενο

Διευκρινίσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με δύο (2) διερμηνείς γλώσσας Φαρσί/Νταρί (Interpreters)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με δύο (2) διερμηνείς γλώσσας Φαρσί/Νταρί (Interpreters), χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως και την 31-12-2020, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Λειτουργία Ανοιχτής Δομής Φιλοξενίας Αιτούντων άσυλο και Ευάλωτων Ομάδων Πολιτών Τρίτων Χωρών στον Ελαιώνα Αττικής» - “Supporting the Greek Authorities in Managing the National Reception System for Asylum Seekers and Vulnerable Migrants (SMS)” από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων: Δευτέρα  16 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 17:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 16:00

Δείτε το πλήρες κείμενο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) Κοινωνικό Λειτουργό και δύο (2) Τεχνικούς

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με  ένα (1) Κοινωνικό Λειτουργό και δύο (2) Τεχνικούς, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως και την 31-12-2020, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Λειτουργία Ανοιχτής Δομής Φιλοξενίας Αιτούντων άσυλο και Ευάλωτων Ομάδων Πολιτών Τρίτων Χωρών στον Ελαιώνα Αττικής» - “Supporting the Greek Authorities in Managing the National Reception System for Asylum Seekers and Vulnerable Migrants (SMS)” από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ).
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων: Δευτέρα  19 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 17:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 16:00

Δείτε το πλήρες κείμενο

Search