Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση Επιστημονικού Συνεργάτη του έργου “URBANOME”

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση Επιστημονικού Συνεργάτη του έργου “URBANOME” Project Reference: 945391, που υλοποιείται από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. από το Πρόγραμμα Horizon 2020 RIA, με στόχο την προώθηση της υγείας, της ευεξίας και της ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων:  Παρασκευή 14 Μαΐου 2021 και ώρα 17:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 και ώρα 17:00

Δείτε το πλήρες κείμενο

Τεύχος Νέας Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού

Τεύχος Νέας Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού  για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού από συνθήματα και tags των επιφανειών κτηρίων που βρίσκονται σε κεντρικές οδούς της πόλης»

Πλήρες κείμενο πρόσκλησης

Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1

«Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας - Open Social Net» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας - Open Social Net» ΤΟΥ Π.Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020” (ΚΩΔ. ΜΙS 5074888)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων: Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 και ώρα 17.00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη  5 Μαΐου 2021 και ώρα 16.00

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Παράρτημα V – Αίτηση

Δείτε τη σχετική απόφαση (πίνακας κατάταξης επιτυχόντων) εδώ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου του Έργου «Σχεδιασμός, ανάπτυξη,  τροφοδότηση και  επικοινωνιακή προβολή διαδικτυακής εφαρμογής και Εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα (Android – IOS)» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 το οποίο υλοποιείται με ίδια μέσα (αυτεπιστασία) της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Προώθησης και Προβολής της Αθήνας μέσα από B2B και B2C κανάλια», με Κωδικό ΟΠΣ 5034507

CPV: 72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη

Κριτήριο Ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής

Προϋπολογισμός: 40.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Προθεσμία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων: έως Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 17:00

Νέα Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα Υποβολής Προσφορών: Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021 και ώρα 16:00

H ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

 

ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυναπτόμενα παραρτήματα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – ΤΕΥΔ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ – YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV –YΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση του Υπευθύνου Διαχείρισης και Παρακολούθησης του έργου “Municipal Urban Cleaners on health and safety for better quality of life and wellbeing” Project Reference: 2020-1-EL01-KA202-079057, που υλοποιείται από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. από το ERASMUS+, KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices, KA202 - Strategic Partnerships for vocational education and training, με στόχο τη δημιουργία ενός διαδραστικού εκπαιδευτικού προγράμματος που θα καταρτίζει τους υπαλλήλους στον τομέα καθαριότητας αστικών δήμων, έτσι ώστε να μπορούν να εντοπίζουν τους επαγγελματικούς κινδύνους.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων:  Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 17:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021 και ώρα 17:00

Δείτε το πλήρες κείμενο

Search