ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1

«Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας - Open Social Net» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας - Open Social Net» ΤΟΥ Π.Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020” (ΚΩΔ. ΜΙS 5074888)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων: Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 και ώρα 17.00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη  5 Μαΐου 2021 και ώρα 16.00

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Παράρτημα V – Αίτηση

Δείτε τη σχετική απόφαση (πίνακας κατάταξης επιτυχόντων) εδώ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου του Έργου «Σχεδιασμός, ανάπτυξη,  τροφοδότηση και  επικοινωνιακή προβολή διαδικτυακής εφαρμογής και Εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα (Android – IOS)» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 το οποίο υλοποιείται με ίδια μέσα (αυτεπιστασία) της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Προώθησης και Προβολής της Αθήνας μέσα από B2B και B2C κανάλια», με Κωδικό ΟΠΣ 5034507

CPV: 72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη

Κριτήριο Ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής

Προϋπολογισμός: 40.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Προθεσμία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων: έως Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 17:00

Νέα Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα Υποβολής Προσφορών: Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021 και ώρα 16:00

H ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

 

ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυναπτόμενα παραρτήματα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – ΤΕΥΔ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ – YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV –YΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση του Υπευθύνου Διαχείρισης και Παρακολούθησης του έργου “Municipal Urban Cleaners on health and safety for better quality of life and wellbeing” Project Reference: 2020-1-EL01-KA202-079057, που υλοποιείται από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. από το ERASMUS+, KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices, KA202 - Strategic Partnerships for vocational education and training, με στόχο τη δημιουργία ενός διαδραστικού εκπαιδευτικού προγράμματος που θα καταρτίζει τους υπαλλήλους στον τομέα καθαριότητας αστικών δήμων, έτσι ώστε να μπορούν να εντοπίζουν τους επαγγελματικούς κινδύνους.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων:  Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 17:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021 και ώρα 17:00

Δείτε το πλήρες κείμενο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) Κοινωνικό Λειτουργό (Social Worker)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) Κοινωνικό Λειτουργό (Social Worker),  χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως την 30.06.2021 με δυνατότητα παράτασης μέχρι την 31.12.2021, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Λειτουργία Ανοιχτής Δομής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο και Ευάλωτων Ομάδων Πολιτών Τρίτων Χωρών στον Ελαιώνα Αττικής» - “Supporting the Greek Authorities in Managing the National Reception System for Asylum Seekers and Vulnerable Migrants (SMS)” από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων:  Τρίτη 2 Μαρτίου 2021 και ώρα 17:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021 και ώρα 17:00

Δείτε το πλήρες κείμενο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με έναν (1) Υπεύθυνο Προγράμματος, έναν (1) Συντονιστή Προγράμματος, ένα (1) Διοικητικό Στέλεχος/ Υπεύθυνο διασφάλισης ποιότητας & συμμόρφωσης, έναν (1) Υπεύθυνο Υπηρεσιών Στέγασης, ένα (1) Διοικητικό Στέλεχος υποστήριξης των υπηρεσιών στέγασης, τρία (3) Στελέχη Διαχείρισης και Ανάλυσης Δεδομένων, έναν (1) Οδηγό, έναν (1) Οικονομικό Υπεύθυνο, έναν (1) Υπεύθυνο Πληρωμών, έναν (1) Υπεύθυνο Διοικητικού, επτά (7) Διοικητικά Στελέχη, τρία (3) Στελέχη Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, έναν (1) Επόπτη Πεδίου, ένα (1) Στέλεχος Επίβλεψης Επισκευών και Διαχείρισης Αποθήκης, έναν (1) Επόπτη ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, έναν (1) Ψυχολόγο/Κοινωνικό λειτουργό - Υπεύθυνο Κοινωνικής Υπηρεσίας, πέντε (5) Ψυχολόγους, έναν (1) Κοινωνικό Λειτουργό/Βοηθό Υπεύθυνου Κοινωνικής Υπηρεσίας, τρεις (3) Κοινωνικούς Λειτουργούς, έναν (1) Κοινωνικό Επιστήμονα/Υπεύθυνο Υποδοχών, Παραπομπών και θέσεων Φιλοξενίας, δύο (2) Κοινωνικούς Επιστήμονες/Υπεύθυνους διαδικασιών ολοκλήρωσης/διακοπής και παράτασης παροχών προγράμματος, έναν (1) Κοινωνικό Επιστήμονα/Συντονιστή Συνοδευτικών υπηρεσιών, δέκα (10) Κοινωνικούς Επιστήμονες, έναν (1) Συνοδό Ιατρικών Περιστατικών/Νοσηλευτή, δέκα εννέα (19) Επόπτες Στέγασης, έναν (1) Επόπτη Υπηρεσιών Διερμηνείας και είκοσι έξι (26) Διερμηνείς/Πολιτισμικούς Διαμεσολαβητές, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων έως και την 31.12.2021, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., με χρηματοδότηση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων: Δευτέρα 01 Μαρτίου 2021 και ώρα 17:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021 και ώρα 17:00

Δείτε το πλήρες κείμενο

Διευκρινίσεις

Search