Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τη θέση του Υπευθύνου Διαχείρισης και Παρακολούθησης του έργου “ URBANOME”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τη θέση του Υπευθύνου Διαχείρισης και Παρακολούθησης του έργου “ URBANOME” Project Reference: 945391, που υλοποιείται από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. από το Horizon 2020 RIA, με στόχο την προώθηση της υγείας, της ευεξίας και της ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων:  Τρίτη 22 Ιουνίου 2021 ώρα 17:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 17:00

Δείτε το πλήρες κείμενο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με έναν (1) Επόπτη Πεδίου και δύο (2) Διερμηνείς

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με έναν (1) Επόπτη Πεδίου και δύο (2) Διερμηνείς, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων έως και την 31.12.2021, στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του Προγράμματος «Παροχή Στέγασης και Υπηρεσιών για Αιτούντες Άσυλο (ESTIA 2021) στον Δήμο Αθηναίων», με κωδικό ΟΠΣ 5076698 (ΑΔΑ: 973146ΜΔΨΟ-ΜΚΙ), με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που δύναται να βαρύνει τον προϋπολογισμό του Μηχανισμού Έκτακτης Στήριξης του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων: Τρίτη 22 Ιουνίου 2021 και ώρα 16:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 16:00

Δείτε το πλήρες κείμενο

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου του Έργου «Προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης»

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου του Έργου «Προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 το οποίο υλοποιείται με ίδια μέσα (αυτεπιστασία) της Πράξης με τίτλο «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας - Open Social Net», με Κωδικό ΟΠΣ 5074888

Κριτήριο Ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής

Προϋπολογισμός: 60.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα Υποβολής Προσφορών: Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021 και ώρα 16:00

Προθεσμία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων: έως Τετάρτη  2 Ιουνίου 2021 και ώρα 17:00

ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – ΤΕΥΔ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ – YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV –YΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με πέντε (5) Κοινωνικούς Επιστήμονες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με πέντε (5) Κοινωνικούς Επιστήμονες, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων έως και την 31.12.2021, στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του Προγράμματος «Παροχή Στέγασης και Υπηρεσιών για Αιτούντες Άσυλο (ESTIA 2021)» στον Δήμο Αθηναίων, με κωδικό ΟΠΣ 5076698 (ΑΔΑ: 973146ΜΔΨΟ-ΜΚΙ), με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που δύναται να βαρύνει τον προϋπολογισμό του Μηχανισμού Έκτακτης Στήριξης του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων: Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 και ώρα 16:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 και ώρα 16:00

Δείτε το πλήρες κείμενο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση του Διοικητικού / Οικονομικού Υπεύθυνου του Σχεδίου ΣΕ-1, στο πλαίσιο του Προγράμματος “Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους”

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση του Διοικητικού / Οικονομικού Υπεύθυνου του Σχεδίου ΣΕ-1, στο πλαίσιο του Προγράμματος “Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους”, που υλοποιείται από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.,  τον Δήμο Αθηναίων, το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ)  και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με στόχο την μείωση του φαινομένου της έλλειψης στέγης σε Δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, όπου το πρόβλημα έλλειψης στέγης παρουσιάζεται εντονότερο.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων:  Παρασκευή 14 Μαΐου 2021 και ώρα 17:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 και ώρα 17:00

Δείτε το πλήρες κείμενο

Search