Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με ένα (1) Συντονιστή Έργου (Project Coordinator) χρονικής διάρκειας 25 μηνών, ένα (1) Διαχειριστή Έργου (Project Manager) χρονικής διάρκειας 25 μηνών, ένα (1) Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης (Administration Support Officer) χρονικής διάρκειας 20 μηνών, ένα (1) Στέλεχος Δικτύωσης (Local Community Engagement Manager) χρονικής διάρκειας 20 μηνών και ένα (1) Στέλεχος Επικοινωνίας (Communication assistant) χρονικής διάρκειας 20 μηνών, στο πλαίσιο του έργου “Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction - “Skills on Demand” – σε Ελληνική απόδοση «Κοινωνική Ένταξη, Νεανική Απασχόληση και Μείωση της Φτώχειας – Εξατομικευμένες Δεξιότητες». Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας» του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants), με φορέα υλοποίησης την Εταιρεία Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων:  Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 16:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 16:00

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Διευκρινίσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασεων μίσθωσης έργου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) Διαχειριστή Έργου, ένα (1) Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης, δύο (2) Κοινωνικούς Λειτουργούς, έναν (1) Διερμηνέα / Πολιτισμικό διαμεσολαβητή (Αραβική και Γαλλική γλώσσα), έναν (1) Διερμηνέα / Πολιτισμικό διαμεσολαβητή (Γλώσσα Φαρσί), χρονικής διάρκειας από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων έως και την 31/12/2021, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ‘Provision of targeted support and assistance to asylum seekers and beneficiaries of international protection with disabilities’ – σε ελληνική απόδοση «Παροχή στοχευμένης υποστήριξης και βοήθειας σε αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας με αναπηρία», σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων: Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 16:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 16:00

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ MIAΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ MIAΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (κωδικός έργου 108) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας - Open Social Net» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας - Open Social Net» ΤΟΥ Π.Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020” (ΚΩΔ. ΜΙS 5074888)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων: Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 17.00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 1η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 16.00

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Παράρτημα V – Αίτηση (word)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με έναν (1) Κοινωνικό Λειτουργό

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) Κοινωνικό Λειτουργό, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως και την 31.12.2021, στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του Προγράμματος «Παροχή Στέγασης και Υπηρεσιών για Αιτούντες Άσυλο (ESTIA 2021) στον Δήμο Αθηναίων», με κωδικό ΟΠΣ 5076698 (ΑΔΑ: 973146ΜΔΨΟ-ΜΚΙ), με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που δύναται να βαρύνει τον προϋπολογισμό του Μηχανισμού Έκτακτης Στήριξης του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων: Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 16:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 16:00

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΕΚΑΕΠΤΑ (17) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΕΚΑΕΠΤΑ (17) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «Αυτεπιστασία στο πλαίσιο της πράξης: Ανάπτυξη και Προβολή της Τουριστικής και Πολιτιστικής Ταυτότητας της Αθήνας στην μετά CoVid εποχή» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  «Ανάπτυξη και Προβολή της Τουριστικής και Πολιτιστικής Ταυτότητας της Αθήνας στην μετά CoVid εποχή» ΤΟΥ Π.Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020” (ΚΩΔ. ΜΙS 5104609)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων: Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 16.00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων: Τετάρτη  15 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 17.00

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εδώ

Παράρτημα V – Αίτηση

Aπαντήσεις σε αιτήματα διευκρινίσεων εδώ

Δείτε τη σχετική απόφαση (πίνακας κατάταξης επιτυχόντων)

Δείτε τη σχετική απόφαση για τη θέση με κωδ. έργου 118

Search