Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης με ένα (1) Εξωτερικό Συνεργάτη με αντικείμενο την επικοινωνία και διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος BUILD SEE («Υπεύθυνος Επικοινωνίας»)

Δημιουργήθηκε στις Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2014 12:47

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης με ένα (1) Εξωτερικό Συνεργάτη με αντικείμενο την επικοινωνία και διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος BUILD SEE («Υπεύθυνος Επικοινωνίας»).

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών

Δημιουργήθηκε στις Παρασκευή, 07 Μαρτίου 2014 15:34

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) Εξωτερικό Συνεργάτη με αντικείμενο την δημιουργία μιας διακρατικής ομάδας εργασίας

Δημιουργήθηκε στις Τετάρτη, 05 Μαρτίου 2014 15:41

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) Εξωτερικό Συνεργάτη με αντικείμενο την δημιουργία μιας διακρατικής ομάδας εργασίας του προγράμματος "Addressing the divide between EU indications and their practical implementation in the green construction and eco-social re-qualification of residential areas in South East Europe regions"

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) Εξωτερικό Συνεργάτη με αντικείμενο την δημιουργία έκθεσης αναφοράς των 3 εθνικών ομάδων εργασίας

Δημιουργήθηκε στις Τετάρτη, 05 Μαρτίου 2014 15:37

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) Εξωτερικό Συνεργάτη με αντικείμενο την δημιουργία έκθεσης αναφοράς των 3 εθνικών ομάδων εργασίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος "Addressing the divide between EU indications and their practical implementation in the green construction and eco-social re-qualification of residential areas in South East Europe regions".

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για το Συνέδριο Διάχυσης του προγράμματος ECO BUILD SEE SEE/D/320/4.1/X, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014, στο Ίδρυμα Θεοχαράκη.

Κατηγορία: Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί
Δημιουργηθηκε στις Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014 13:42

Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών Α.Ε. ΟΤΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ECO BUILD SEE και σύμφωνα με:

 • Τον Οδηγό Υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος ECO BUILD SEE
 • Την υπ’ αριθ. 14023/ΕΥΘΥ 521 - 31.03.2012 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»,
 • Την υπ’ αριθ. απόφαση εγγραφή του έργου σε ΣΑΕΠ 385/2 και την απόφαση έγκρισης του έργου από την διαχειριστική αρχή του προγράμματος South East Europe SEE/D/320/4.1/X Eco Build SEE
 • τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις,

προσκαλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα να καταθέσουν οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών για την διεξαγωγή συνεδρίου διάχυσης του έργου “Addressing the divide between EU indications and their practical implementation in the green construction and eco-social re-qualification of residential areas in South East Europe regions», με το ακρωνύμιο ECO BUILD”, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος South East Europe

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:

Το συνέδριο θα ξεκινήσει στις 9.00, στις 11.00-11.30 θα υπάρχει διάλλειμα για καφέ, κατόπιν το συνέδριο θα συνεχιστεί έως τις 14¨00 και τέλος θα υπάρξει Light Lunch στις 14:00- 15:00..

Υποχρεώσεις του αναδόχου :

 • Διερμηνεία από Αγγλικά σε Ελληνικά και από ελληνικά σε αγγλικά
 • Μεταφραστικός εξοπλισμός (δέκτες και booth)
 • Light Lunch & 2 coffee break για 80 άτομα
 • Δημιουργία ηλεκτρονικής πρόσκλησης
 • Αποστολή ηλεκτρονικών προσκλήσεων και τηλεφωνικού follow up
 • Δημιουργία ενός Roll Up Banner με το εικαστικό της εκδήλωσης, διαστάσεων 1*2μ, σε ψηφιακή εκτύπωση
 • Γραμματειακή υποστήριξη
 • Μαγνητοφώνηση απομαγνητοφώνηση πρακτικών
 • Φωτογραφίες και ενδεικτικές λήψεις video
 • Συντονισμός της οργάνωσης του συνεδρίου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το συνολικό κόστος για την παραπάνω ανάθεση, δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 6.000€ συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α.

Σημειώνεται ότι η υποβολή προσφοράς σε καμία περίπτωση δε δεσμεύει την ΕΑΤΑ ΑΕ για ανάθεση του συγκεκριμένου έργου στον προσφέροντα. Η ανάθεση θα γίνει με βάση τη συνολική αποτίμηση της πρότασης, συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής προσφοράς.
Παρακαλούμε να υποβάλλετε την προσφορά σας, έως την Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014, και ώρα 11:00 μμ στα γραφεία της ΕΑΤΑ ΑΕ, Διεύθυνση: Ξενοφώντος 7, 1ος όροφος, με την ένδειξη: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για παροχή υπηρεσιών για την διεξαγωγή συνεδρίου διάχυσης του έργου ECOBUILDSEE.

H πρόσκληση θα παραμείνει αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του έργου ECO BUILD SEE .
Το έργο ECOBUILDSEEείναι ένα πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας που συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SouthEastEuropeκαι από εθνικούς πόρους.

Για τυχόν διευκρινήσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα Μακέδου Σοφία στο 2105201611-12 & smakedou@developathens.gr.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.

Αλέξης Γαληνός

pdf2nd Level content

Search