Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με ένα (1) Εξωτερικό Συνεργάτη

Κατηγορία: Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί
Δημιουργήθηκε στις Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014 15:57

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με ένα (1) Εξωτερικό Συνεργάτη με αντικείμενο την επικοινωνία και δικτύωση τοπικών φορέων και τη διεξαγωγή δύο (2) ενημερωτικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Δράσης 2 «ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ», του έργου +ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (MIS 464017), της πρωτοβουλίας ΤΟΠΣΑ, που υλοποιεί η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Δημιουργήθηκε στις Πέμπτη, 8 Μαΐου 2014 18:27

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) Εξωτερικό Συνεργάτη με αντικείμενο τη δημιουργία έκθεσης αναφοράς των 3 εθνικών ομάδων εργασίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος BUILD SEE

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δήμος Αθηναίων: Προκήρυξη Έργων για την Ενίσχυση και Υποστήριξη της Επιχειρηματικότητας

Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης Στρατηγικής του Δήμου Αθηναίων για την ενίσχυση και την αναζωογόνηση της επιχειρηματικότητας στην Αθήνα, η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ) προχώρησε στην προκήρυξη διεθνών διαγωνισμών για τα έργα «Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων» και «Δομή Στήριξης Επιχειρηματικότητας στον Τομέα των Νέων Τεχνολογιών».

Με τις προκηρύξεις των διεθνών διαγωνισμών για τα δύο Έργα, ο Δήμος Αθηναίων προχωρεί στη δημιουργία δύο θεμελιωδών δομών-εργαλείων, με άμεσο στόχο αφενός μεν την υποδοχή, ενημέρωση και έμπρακτη υποστήριξη των ενδιαφερόμενων για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις, αφετέρου δε, την πλήρη υποστήριξη, φιλοξενία και αναδοχή (mentoring) νέων επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων στον τομέα των νέων τεχνολογιών.

Πέραν των δύο πρώτων αυτών προγραμμάτων, το Στρατηγικό Σχέδιο του Δήμου Αθηναίων περιλαμβάνει και σειρά άλλων νέων παρεμβάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, το αμέσως επόμενο διάστημα, θα προκηρυχθούν, μέσω της ΕΑΤΑ, Δράσεις που θα αφορούν:

 • Στη δημιουργία και λειτουργία δομής στήριξης νέων επιχειρήσεων στον τομέα της δημιουργικής βιομηχανίας.
 • Στην υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος στήριξης για τη δημιουργία και ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
 • Στην υλοποίηση δέσμης έργων και δράσεων για την αναβάθμιση και την προβολή του τουριστικού προϊόντος της Αθήνας.

Παράλληλα, δρομολογείται σειρά παρεμβάσεων για τη στήριξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, τη διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή, την τόνωση της εξωστρέφειας και της νεανικής επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια της πόλης και τοπικούς οικονομικούς φορείς.

Ο Δήμος Αθηναίων υλοποιεί έτσι τη δέσμευσή του έναντι των φορέων της τοπικής οικονομίας και αγοράς, στην ευρεία συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο, να προσεγγίσει ολοκληρωμένα το κεφάλαιο «επιχειρηματικότητα» και σε άμεση συνεργασία μαζί τους, να διαμορφώσει πλαίσιο δράσεων και παρεμβάσεων, μεταξύ άλλων, διασφαλίζοντας τους απαραίτητους πόρους και παρέχοντας τα κατάλληλα εργαλεία.

Η τόνωση της τοπικής οικονομίας και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στην Αθήνα, με βασικές αιχμές την εξωστρέφεια, την καινοτομία και την τεχνολογία, αποτελούν στρατηγικούς στόχους της Στρατηγικής του Δήμου Αθηναίων στην προσπάθεια για την άμβλυνση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και την αξιοποίηση του δυναμικού της πόλης.

Συνοπτικά, τα δύο Έργα που προκηρύχθηκαν αφορούν:

Ι. ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις περιοχές του Δήμου Αθηναίων, η υποστήριξη δυνητικών επενδύσεων στο Δήμο Αθηναίων και η υποστήριξη στην κατάρτιση και εφαρμογή στρατηγικής για την επιχειρηματικότητα από τα αρμόδια όργανα του Δήμου Αθηναίων.

Οι βασικές λειτουργίες του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας είναι:

 • να παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Δήμου.
 • να παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας σε επενδυτές που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή του Δήμου.
 • να υποστηρίζει την διαμόρφωση και υλοποίηση της στρατηγικής του Δήμου Αθηναίων σχετικά με την επιχειρηματικότητα, μέσω της παρακολούθησης των συνθηκών και τάσεων της αγοράς και της παροχής τεκμηρίωσης για τον σχεδιασμό, παρακολούθηση και αποτίμηση πολιτικών και μέτρων.

Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας θα προσαρμόζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ανάλογα με τις ανάγκες και τις τάσεις της τοπικής και ευρύτερης αγοράς, σε ότι αφορά (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) τις επιχειρηματικές ευκαιρίες, την ανάπτυξη νέων προϊόντων, τις εξελίξεις (π.χ. μικροοικονομικές, δημογραφικές, χωροταξικές κτλ.) σε σημαντικούς κλάδους για την αγορά της Αθήνας, τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που επηρεάζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένου εργασιακού, χωροταξικού, αδειοδοτικού, εποπτικού πλαισίου κτλ.).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 4.305.000,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ € 3.500.000,00 ΦΠΑ: € 805.000,00). Προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης μέχρι 30% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο.

ΙΙ. ΔΟΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη και λειτουργία δομής στήριξης νέας επιχειρηματικότητας στον τομέα των νέων τεχνολογιών με έμφαση στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.

Συνοπτικά το έργο του Αναδόχου περιλαμβάνει:

 • Οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση της Δομής φιλοξενίας επιχειρήσεων
 • Δράσεις προβολής και δημοσιότητας για την κινητοποίηση και προσέλκυση υποψήφιων επιχειρηματιών και τη διάχυση των αποτελεσμάτων της δράσης στο ευρύ κοινό
 • Επιλογή των υποψήφιων επιχειρηματικών ομάδων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και διαδικασιών
 • Παροχή των απαιτούμενων χώρων και υποδομών φιλοξενίας επιχειρηματικών ομάδων και νεοσυσταθεισών επιχειρήσεων
 • Φιλοξενία επιχειρηματικών ομάδων και νεοφυών επιχειρήσεων για διάστημα μέχρι 12 μήνες. Η φιλοξενία διακρίνεται σε δύο στάδια: το πρώτο αφορά το αρχικό στάδιο ωρίμανσης της επιχειρηματικής ιδέας και το δεύτερο το στάδιο της επιχειρηματικής δοκιμής
 • Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης οι οποίες περιλαμβάνουν νομική, λογιστική και συμβουλευτική υποστήριξη, εκπαίδευση-κατάρτιση, υποστήριξη από δίκτυο μεντόρων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων Ευρώ, € 3.936.000 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 3.200.000 - ΦΠΑ : € 736.000). Προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης μέχρι 50% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών:

05-11-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00, για το έργο «Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων»
06-11-2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 για το έργο «Δομή Στήριξης Επιχειρηματικότητας στον Τομέα των Νέων Τεχνολογιών»,
στα γραφεία της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., Ξενοφώντος 7, Αθήνα, Τ.Κ. 105 57

Τα Έργα χρηματοδοτούνται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής 2007 - 2013, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και οι δαπάνες των έργων, θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
Ολόκληρες οι διακηρύξεις έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Ε.Α.Τ.Α. www.developathnes.gr.

Περισσότερες πληροφορίες:

Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών
Καλλιόπη Ανδριοπούλου
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 210 3253123

3η Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Δήμου Αθηναίων

Δημιουργηθηκε στις Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013 14:13

docΥπεύθυνη Δήλωση
docΑίτηση 2 4Π Εμπειρία
docΑίτηση 1 2Π Βιογραφικό
docΟδηγίες συμπλήρωσης αίτησης
pdfΥΑ Εκχώρησης ΦΕΚ1277
pdfΝόμος 4071/2012
pdfΚείμενο πρόσκλησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» (ΚΘΠ:13 κωδ11)

Δημιουργήθηκε στις Παρασκευή, 07 Φεβρουαρίου 2014 13:42
Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 07 Φεβρουαρίου 2014 13:42

pdf1) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» (ΚΘΠ:13 κωδ11)

Search