ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ- B΄ κύκλος ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΧΑΡΝΕΙΣ

Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» στο πλαίσιο της δράσης 7: «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 8: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013»

wordΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση για εγγραφή στο Μητρώο Προμηθευτών για το Υποέργο 3 με τίτλο «Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Προώθησης Τουριστικού Προϊόντος Δήμου Αθηναίων μέσω Διεπιχειρησιακών (B2B) και Διαδικτυακών (online) Καναλιών»

Πρόσκληση για εγγραφή στο Μητρώο Προμηθευτών για το Υποέργο 3 με τίτλο «Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Προώθησης Τουριστικού Προϊόντος Δήμου Αθηναίων μέσω Διεπιχειρησιακών (B2B) και Διαδικτυακών (online) Καναλιών» με ίδια μέσα (αυτεπιστασία), το οποίο εντάσσεται στην Πράξη «Στοχευμένες παρεμβάσεις για τη συνολική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος του Δήμου της Αθήνας» με κωδικό MIS 464646

wordΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση για εγγραφή στο Μητρώο Προμηθευτών για το Υποέργο 2 με τίτλο «Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης νεοϊδρυόμενων κοινωνικών επιχειρήσεων»

Πρόσκληση για εγγραφή στο Μητρώο Προμηθευτών για το Υποέργο 2 με τίτλο «Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης νεοϊδρυόμενων κοινωνικών επιχειρήσεων» με ίδια μέσα (αυτεπιστασία), το οποίο εντάσσεται στην Πράξη «Δημιουργία μηχανισμού στήριξης νέων επιχειρήσεων στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας του Δ. Αθηναίων» με κωδικό MIS 464022

wordΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με ένα (1) Εξωτερικό Συνεργάτη

Κατηγορία: Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί
Δημιουργήθηκε στις Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014 15:57

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με ένα (1) Εξωτερικό Συνεργάτη με αντικείμενο την επικοινωνία και δικτύωση τοπικών φορέων και τη διεξαγωγή δύο (2) ενημερωτικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Δράσης 2 «ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ», του έργου +ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (MIS 464017), της πρωτοβουλίας ΤΟΠΣΑ, που υλοποιεί η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Δημιουργήθηκε στις Πέμπτη, 8 Μαΐου 2014 18:27

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) Εξωτερικό Συνεργάτη με αντικείμενο τη δημιουργία έκθεσης αναφοράς των 3 εθνικών ομάδων εργασίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος BUILD SEE

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Search