Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) Στέλεχος Υποστήριξης Συντονισμού Εταιρικής Σχέσης (Partnership Support Officer)

Ορθή Επανάληψη Πρόσκλησης λόγω εκ παραδρομής λανθασμένης ημερομηνίας 31-02-2021 αντί της ορθής 31-03-2021 της διάρκειας εκτέλεσης του έργου.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) Στέλεχος Υποστήριξης Συντονισμού Εταιρικής Σχέσης (Partnership Support Officer), στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του έργου “Curing the Limbo” - «Αστικές Καινοτόμες Δράσεις- Από την απάθεια στoν ενεργό πολίτη: Ενδυνάμωση των προσφύγων και των μεταναστών σε κατάσταση αβεβαιότητας για την πυροδότηση της οικονομικά προσιτής στέγασης» του Προγράμματος Urban Innovative Actions.

Δείτε το πλήρες κείμενο

Tεύχος διακήρυξης Συνοπτικού διαγωνισμού

Tεύχος διακήρυξης Συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο:
«Υπηρεσίες Συμβούλου Νομικής Υποστήριξης στο πλαίσιο της Πράξης “Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Προώθησης και Προβολής της Αθήνας μέσα από  Β2Β και Β2C” του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020 με Κωδικό ΟΠΣ 5034507».

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:00

Πλήρες κείμενο πρόσκλησης
Παράρτημα Β: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
Παράρτημα Γ: ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Παράρτημα Δ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Παράρτημα Ε : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη τριάντα ενός (31) συμβάσεων μίσθωσης έργου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη τριάντα ενός (31) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 με τίτλο «Εξειδικευμένες ενέργειες προώθησης και προβολής του προορισμού Αθήνα» της ενταγμένης Πράξης «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Προώθησης και Προβολής της Αθήνας μέσα από B2B και B2C κανάλια»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5034507 στο Ε.Π. “Αττική 2014-2020”.

Πλήρες κείμενο πρόσκλησης

Υπόδειγμα αίτησης

01/03/2019 Οριστικός Πίνακας Κατάταξης επιτυχόντων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου του Έργου "Προμήθεια Ηλεκτρικών Οικιακών συσκευών"

Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα Υποβολής Προσφορών: Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 16:00

Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα Υποβολής διευκρινίσεων: Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 17:00

Ανάκληση:Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις κοινωνικών λειτουργών του προγράμματος «Στέγαση και εργασία για τους Άστεγους»

Δείτε το πλήρες κείμενο

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εταιρεία Ανάπτυξης
& Τουριστικής Προβολής Αθηνών

Διεύθυνση: Ξενοφώντος 7, 105 57
Αθήνα, Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 210 32 53 123,
+30 210 52 01 611

Fax: +30 210 32 16 653,
+30 210 52 22 743

Email: info@developathens.gr

©2021 EATA. All Rights Reserved.

Search