Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για την πραγματοποίηση παρεμβάσεων στο δήμο της Αθήνας, στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΠΟΛΗ», στη θεματική «ΣΕΡΑΦΕΙΟ – Δημόσιο Κτίριο και Ψηφιακή Τέχνη» του προγράμματος ΠΟΛΗ² του δήμου Αθηναίων.

Δείτε το πλήρες κείμενο

Διευκρινίσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με δύο (2) Υπεύθυνους Διαμερισμάτων (Accommodation Supervisors), στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε του Προγράμματος «Πρόγραμμα Στέγασης για Αιτούντες Άσυλο» σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Δείτε το πλήρες κείμενο

Διευκρινίσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων αξιοποίησης κλειστών καταστημάτων στο κέντρο της Αθήνας, από τον Ιούλιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018, στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α .Α.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ» του προγράμματος ΠΟΛΗ² του δήμου Αθηναίων.

Δείτε το πλήρες κείμενο

Διευκρινίσεις

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.polis2.thisisathens.org

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου του Έργου «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΔΗΓΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ»

Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα Υποβολής Προσφορών: Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 και ώρα 16:00

Παράρτημα Β: υπόδειγμα Οικονομικής  Προσφοράς

Παράρτημα Γ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

Δείτε το πλήρες κείμενο

Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σύμβουλος Παροχής Τεχνικών Συμβουλών της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ Α.Ε.) για την ενεργοποίηση επιμέρους δράσεων στους θεματικούς στόχους 2 και 3 στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Αττική 2014-2020”» στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της πράξης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΕΑΤΑ Α.Ε.)» (MIS 5029210) στον Άξονα Προτεραιότητας «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)» του Ε.Π. «Αττική 2014-2020».

Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα Υποβολής Προσφορών: Πέμπτη 31 Μαΐου 2018 και ώρα 16:00

Δείτε το πλήρες κείμενο

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εταιρεία Ανάπτυξης
& Τουριστικής Προβολής Αθηνών

Διεύθυνση: Ξενοφώντος 7, 105 57
Αθήνα, Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 210 32 53 123,
+30 210 52 01 611

Fax: +30 210 32 16 653,
+30 210 52 22 743

Email: info@developathens.gr

©2019 EATA. All Rights Reserved.

Search