ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου του Έργου «Προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού – εκτυπωτικού χαρτιού και λοιπών ειδών γραφείου»

Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα Υποβολής Προσφορών: Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 16:00
 

Πλήρες κείμενο διακήρυξης
Παράρτημα Ι: Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
Παράρτημα II: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
Παράρτημα IΙI: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Παράρτημα IV: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής
Διευκρινίσεις

Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το έργο: Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών, λογισμικού και συσκευών δικτύου

Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού  για την επιλογή Αναδόχου για το έργο: «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών, λογισμικού και συσκευών δικτύου στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του έργου “Curing the Limbo”  - «Αστικές Καινοτόμες Δράσεις - Από την απάθεια στoν ενεργό πολίτη: Ενδυνάμωση των προσφύγων και των μεταναστών σε κατάσταση αβεβαιότητας για την πυροδότηση της οικονομικά προσιτής στέγασης», του Προγράμματος Urban Innovative Actions».
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου του Έργου «Προμήθεια τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας και φωτοαντιγραφικές μηχανές»

Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα Υποβολής Προσφορών: Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 16:00

 

 

Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το έργο: Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας χώρων γραφείων της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε

Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού  για την επιλογή Αναδόχου για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας χώρων γραφείων της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε,  οι οποίοι βρίσκονται α) επί της διασταυρώσεως των οδών Φιλελλήνων αρ. 7 και Ξενοφώντος αρ. 6 στην Αθήνα και β) επί της οδού Ξενοφώντος 7 στην Αθήνα»

Νέα καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών : Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 16:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου του Έργου «Προμήθεια αναλωσίμων και ειδών καθαρισμού»

Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα Υποβολής Προσφορών: Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 16:00
 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εταιρεία Ανάπτυξης
& Τουριστικής Προβολής Αθηνών

Διεύθυνση: Ξενοφώντος 7, 105 57
Αθήνα, Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 210 32 53 123,
+30 210 52 01 611

Fax: +30 210 32 16 653,
+30 210 52 22 743

Email: info@developathens.gr

©2020 EATA. All Rights Reserved.

Search