Ανοικτό κάλεσμα σε επιχειρήσεις

που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της ΟΧΕ Αθήνας

 

 

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2018

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

Την υπ' αριθ. πρωτ. 55/ 10.01.2018 (ΑΔΑ ΩΦΔΦ7Λ7-5ΗΚ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής «Έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της "Αστικής Αρχής: Δήμος Αθηναίων - ΕΑΤΑ Α.Ε." με τίτλο: «Αθήνα 2020: Βιώσιμη Ανάπτυξη για τον τουρισμό, τον πολιτισμό, την καινοτομία» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ.

Την με Α.Π.: 5009/ΕΦΔ 399 /21-12-18 πρόσκληση του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Ε.Α.Τ.Α.Α. Α.Ε. με κωδικό ΕΑΤΑ6, Κωδ.Ολοκλ.Στρατ.Χωρ.Αναπτ.: 1091 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 2851 ΑΔΑ: ΩΖΙΤΟΡΙΝ-ΡΜΝ Έκδοση: 2/0 με τίτλο «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα αξιοποίησης Β2Β και B2C καναλιών για τη προώθηση της οικονομίας επισκεπτών στη Αθήνα» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 03 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ - Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Στο πλαίσιο της προώθησης της Αθήνας ως προορισμό και της αναπτυξιακής διάστασης της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης του Δήμου Αθηναίων, η ΕΑΤΑ υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προβολής και προώθησης του προορισμού Αθήνα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ολοκληρωμένες ενέργειες προβολής της Αθήνας στο εξωτερικό, καθώς και ενημερωτικές ενέργειες και εκδηλώσεις στο εσωτερικό για την προώθηση της ταυτότητας της Αθήνας. Η ΕΑΤΑ ενεργοποιεί σειρά επικοινωνιακών εργαλείων για την προώθηση της πόλης μέσω ενημερωτικών εκδηλώσεων, ανοικτά καλέσματα και ενέργειες επικοινωνίας όπως δελτία τύπου και ανακοινώσεις προς κάθε ενδιαφερόμενο φορέα ή επιχείρηση που ενδιαφέρεται για την προώθηση της ταυτότητας της Αθήνας ως προορισμό. Παράλληλα, η ΕΑΤΑ αναπτύσσει μια σύμπραξη συνεργασίας με φορείς για να πολλαπλασιάσει και να μεγιστοποιήσει την επικοινωνία και τη διάχυση των ενεργειών της στο σύνολο των επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης. Στόχος είναι η συνεχής βελτίωση των δράσεων γενικής τουριστικής προβολής της ΕΑΤΑ προς όφελος της τοπικής οικονομίας στο σύνολό της. Σε αυτό το πλαίσιο, ο φορέας απευθύνει ανοικτό κάλεσμα σε όλες τις επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης του Δήμου Αθηναίων προκειμένου υποστηριχθούν από τις ολοκληρωμένες δράσεις της. Σε αυτό το πλαίσιο, η κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση, καλείται να συμπληρώσει την παρακάτω φόρμα και να δηλώσει από ποιες ενέργειες επιθυμεί να λάβει υποστήριξη. 

 

Δήλωση Ενδιαφέροντος

 

Δηλώνω ότι στο πλαίσιο της γενικής τουριστικής προβολής της Αθήνας, μέσω της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, κατόπιν ανοικτής ενημέρωσης από τον φορέα, επιθυμώ να λάβω/να συμμετάσχω στις κάτωθι γενικές υπηρεσίες:

 

Μπορείτε να κατεβάσετε εδώ τη δήλωση και να την αποστείλετε ηλεκτρονικά στο info@developathens.gr είτε στα γραφεία της ΕΑΤΑ, Ξενοφώντος 7, 105 57, Αθήνα.

 

Η ΕΑΤΑ εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εταιρεία Ανάπτυξης
& Τουριστικής Προβολής Αθηνών

Διεύθυνση: Ξενοφώντος 7, 105 57
Αθήνα, Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 210 32 53 123,
+30 210 52 01 611

Fax: +30 210 32 16 653,
+30 210 52 22 743

Email: info@developathens.gr

©2021 EATA. All Rights Reserved.

Search