ESTIA 2021

Παροχή Στέγασης και Υπηρεσιών για Αιτούντες Άσυλο (ESTIA 2021) στο Δήμο Αθηναίων

Σκοπός του προγράμματος, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, είναι η εξασφάλιση ενός επαρκούς βιοτικού επιπέδου για τους αιτούντες διεθνή προστασία, μέσω της στέγασης και παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών, ανάλογα με τις ανάγκες τους και με γνώμονα την ολοκληρωμένη παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής, κατά την έννοια του ενωσιακού δικαίου

Η δράση αφορά στη λειτουργία τριακοσίων είκοσι επτά (327) διαμερισμάτων τα οποία βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής και με συνολική δυναμικότητα να ορίζεται στις χίλιες οκτακόσιες έξι (1806) θέσεις, η οποία δύναται να αυξηθεί στις χίλιες εννιακόσιες εξήντα τέσσερις (1.964) θέσεις από 01.04.2021 καθώς και στην παροχή υποστηρικτικών της στέγασης υπηρεσιών, για το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών και ειδικότερα από 01/01/2021 έως 31/12/2021.

Το έργο προβλέπεται να συμβάλλει στην ολοκληρωμένη διαχείριση της διαδικασίας υποδοχής και στέγασης για την αντιμετώπιση των προσφυγικών ροών με τρόπο οργανωμένο και αποτελεσματικό, εντάσσοντας τους μετακινούμενους πληθυσμούς μέσα στον αστικό ιστό. Ταυτόχρονα θα ενισχύσει την κοινωνία υποδοχής καταδεικνύοντας ότι η υποστήριξη των προσφύγων μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα για την χώρα υποδοχής, εφόσον γίνει με τρόπο συγκροτημένο και δώσει τη δυνατότητα να συμβιώσουν αρμονικά οι πρόσφυγες και οι κάτοικοι της πόλης.

Κατά τη διάρκεια της στέγασης οι ωφελούμενοι θα λαμβάνουν συνοδευτικές, υποστηρικτικές της διαβίωσής τους υπηρεσίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ.αρ.270 ΚΥΑ (ΦΕΚ 451/Β/05.02.2021).

Η κύρια υπηρεσία της Δράσης είναι η παροχή στέγασης σε λειτουργικά και κατάλληλα σπίτια σε αιτούντες άσυλο. Συνοδευτικές υπηρεσίες μεταξύ άλλων είναι η ενημέρωση, συμβουλευτική και υποστήριξη σχετικά με διαδικασίες που αφορούν τον ωφελούμενο, η ψυχοκοινωνική υποστήριξη, η διερμηνεία, η  μεταφορά για την τοποθέτηση στη θέση στέγασης.

Το έργο στοχεύει στην εξασφάλιση ενός επαρκούς βιοτικού επιπέδου για τους αιτούντες διεθνή προστασία, μέσω της στέγασης και παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών, ανάλογα με τις ανάγκες τους και με γνώμονα την ολοκληρωμένη παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής κατά την έννοια του ενωσιακού δικαίου. Η ΕΑΤΑ μέσω της υλοποίησης του προτεινόμενου έργου σκοπεύει να παρέχει δωρεάν στέγαση στους ωφελούμενους του προγράμματος σε μονάδες στέγασης που ήδη μισθώνονται καθώς και τις συνοδευτικές, υποστηρικτικές της στέγασης αυτής υπηρεσίες, με γνώμονα την ταχύτερη αυτονόμησή των ωφελουμένων. Το έργο θα υλοποιηθεί από μια διεπιστημονική ομάδα έργου με σκοπό να συμβάλλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση των προκλήσεων από τις προσφυγικές ροές στο επίπεδο της πόλης (με έμφαση στη διαδικασία της υποδοχής και στην προετοιμασία για την κοινωνική ένταξη), στη διασύνδεση με υπηρεσίες του Δήμου και άλλα προγράμματα, στην απόκτηση τεχνογνωσίας στον τομέα της υποστήριξης ευπαθών ομάδων, στην ανάπτυξη της καινοτομίας και της δικτύωσης, καθώς και στη διασύνδεση και συνεργασία με Διεθνείς οργανισμούς.

Το έργο θα λειτουργεί στο υφιστάμενο σύστημα διοίκησης και οργάνωσης της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ). Η μεθοδολογία υλοποίησης της Πράξης που προτείνεται, δομείται σε 1 Υποέργο ως ακολούθως:

 

Υποέργο 1,  Παροχή Στέγασης και Υπηρεσιών για Αιτούντες Άσυλο (ESTIA 2021) και

Δυο (2) παραδοτέα

 

Παραδοτέο 1. Προσωρινή Φιλοξενία: παροχή στέγασης σε τριακόσιες είκοσι επτά (327) μονάδες, με την συνολική δυναμικότητα να ορίζεται στις χίλιες εννιακόσιες εξήντα τέσσερις (1.964) θέσεις. Κάθε διαμέρισμα διαθέτει αυτόνομο χώρο ύπνου δυναμικότητας έως έξι (6) ωφελούμενους έκαστος, σε περίπτωση δε που οι ωφελούμενοι είναι μέλη της ίδιας οικογένειας η δυναμικότητα δύναται να είναι μεγαλύτερη και

 

Παραδοτέο 2. Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες: Ενημέρωση, συμβουλευτική και υποστήριξη σχετικά με διαδικασίες που αφορούν τον ωφελούμενο, όπως την ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, την εγγραφή σε δομές της δημόσιας εκπαίδευσης και τη διεκπεραίωση διαδικασιών για την υγειονομική περίθαλψη, την εγγραφή στο φορολογικό Μητρώο, το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, την κοινωνική ασφάλιση, την εγγραφή σε οργανισμούς προώθησης της απασχόλησης ή κοινωνικής προστασίας. Επίσης υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ανάλογα με τις ανάγκες του ωφελούμενου, διερμηνεία σε γλώσσα που ο ωφελούμενος κατανοεί, μεταφορά για την τοποθέτηση στη θέση στέγασης, εφόσον απαιτηθεί από το φορέα υλοποίησης.

 

Δείκτες Εκροών

Κωδικός Δείκτη

Ονομασία Δείκτη

Μονάδα μέτρησης

Κατηγορία Περιφέρειας

Τιμή στόχος

ESTIA01

Ωφελούμενοι από το Πρόγραμμα ESTIA     

Άτομα

Περισσότερο

ανεπτυγμένες

περιφέρειες

1964

 

Στοιχεία εγγραφής της πράξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Η δημόσια δαπάνη της πράξης, όπως εγγράφεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ανέρχεται σε €5.517.096,00. Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

Κωδικός Σ.Α

Κωδ. Πράξης Σ.Α

Πρόταση Εγγραφής

Ενεργός Ενάριθμός

Π/Υ Υποέργων Προπαρασκευαστικών Ενεργειών

Σύνολο Π/Υ

6552

2021ΣΕ65520000

Όχι

Όχι

€0,00

2.206.838,40

7552

2021ΣΕ75520014

Νέο Έργο

Ναι

€0,00

3.310.257,60

 

Το έργο «Παροχή Στέγασης και Υπηρεσιών για Αιτούντες Άσυλο (ESTIA 2021) στο Δήμο Αθηναίων» υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης “Επιχορήγηση Ν.Π. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ για υλοποίηση του έργου Παροχή Στέγασης και Υπηρεσιών για Αιτούντες Άσυλο (ESTIA 2021) στο Δήμο Αθηναίων”, με κωδικό ΟΠΣ: 5076698 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εταιρεία Ανάπτυξης
& Τουριστικής Προβολής Αθηνών

Διεύθυνση: Ξενοφώντος 7, 105 57
Αθήνα, Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 210 32 53 123,
+30 210 52 01 611

Fax: +30 210 32 16 653,
+30 210 52 22 743

Email: info@developathens.gr

©2021 EATA. All Rights Reserved.

Search