Προγράμματα ΕΑΤΑ - ΕΣΠΑ 2014-2020

Στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αθηναίων με τίτλο: «Αθήνα 2020: Βιώσιμη Ανάπτυξη για τον τουρισμό, τον πολιτισμό, την καινοτομία», η υλοποίηση της οποίας συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» μέσω του εργαλείου της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης» (ΟΧΕ),(υπ' αριθ. πρωτ. 55/ 10.01.2018 (ΑΔΑ ΩΦΔΦ7Λ7-5ΗΚ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής «Έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της "Αστικής Αρχής: Δήμος Αθηναίων - ΕΑΤΑ Α.Ε."), η ΕΑΤΑ υλοποιεί ως Δικαιούχος έργα που συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της Αθήνας.

MUC – Training for health

Το έργο «Δημοτικοί Αστικοί Καθαριστές για Υγεία – Ασφάλεια για καλύτερη ποιότητα ζωής και ευεξία» έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της κοινοτικής πρωτοβουλίας Erasmus + «Ενίσχυση της πρόσβασης στην κατάρτιση και προσόντα για όλους» KA2 με φορέα αναφοράς το Ι.Κ.Υ. (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών), την Εθνική μονάδα συντονισμού του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με κωδικό έργου: “2010-1- EL01-KA202-079057”.

Rock

Το έργο ROCK – Regeneration and Optimisation of Cultural heritage in creative and Knowledge cities αποτελεί ένα έργο του προγράμματος Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020), το οποίο υποβλήθηκε από την Πόλη της Μπολόνια και εστιάζει στην ανάπτυξη μίας καινοτομικής, συνεργατικής και κυκλικής συστημικής προσέγγισης για την αναζωογόνηση και προσαρμοστική επανάχρηση των ιστορικών κέντρων των πόλεων.

Η υλοποίηση του έργου κατά τα επόμενα έτη θα εστιάσει στην εφαρμογή ενός μενού επιτυχημένων πρωτοβουλιών αναζωογόνησης μέσω της αξιοποίησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αλλά και στη δοκιμή της αναπαραγωγής επιτυχημένων μοντέλων χωρικής προσέγγισης που απευθύνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες των ιστορικών κέντρων των πόλεων.

ESTIA 2021

Παροχή Στέγασης και Υπηρεσιών για Αιτούντες Άσυλο (ESTIA 2021) στο Δήμο Αθηναίων

Σκοπός του προγράμματος, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, είναι η εξασφάλιση ενός επαρκούς βιοτικού επιπέδου για τους αιτούντες διεθνή προστασία, μέσω της στέγασης και παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών, ανάλογα με τις ανάγκες τους και με γνώμονα την ολοκληρωμένη παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής, κατά την έννοια του ενωσιακού δικαίου

Icarus

Η ΕΑΤΑ με την υποστήριξη του Γραφείου Αστικής Ανθεκτικότητας ξεκίνησε να υλοποιεί το 2016 το ευρωπαϊκό έργο ICARUS, το οποίο στοχεύει να αναπτύξει καινοτόμα εργαλεία για την εκτίμηση των επιπτώσεων στα αστικά κέντρα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης για την ποιότητα του αέρα και την κλιματική αλλαγή. Αυτό θα οδηγήσει στο σχεδιασμό και την εφαρμογή στρατηγικών για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και την μείωση του αποτυπώματος άνθρακα σε ευρωπαϊκές πόλεις.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εταιρεία Ανάπτυξης
& Τουριστικής Προβολής Αθηνών

Διεύθυνση: Ξενοφώντος 7, 105 57
Αθήνα, Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 210 32 53 123,
+30 210 52 01 611

Fax: +30 210 32 16 653,
+30 210 52 22 743

Email: info@developathens.gr

©2021 EATA. All Rights Reserved.

Search