Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Δήμου Αθηναίων

Οι ανάγκες στελέχωσης του ΕΦΔ προσδιορίζονται ως εξής:

1.  Εννέα (9) θέσεις της Κατηγορίας Π.Ε με αποδεδειγμένη διετή εμπειρία (2 έτη) σε
τουλάχιστον  ένα  από  τα  αντικείμενα  που  συνοπτικά  αναγράφονται  ακολούθως:
1. Έκδοση Προσκλήσεων ΕΣΠΑ
2. Αξιολόγηση και Ένταξη συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων
3. Παρακολούθηση της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων
4. Επιτόπιες Επαληθεύσεις,

και αναλυτικά προσδιορίζονται από το αρ.3 Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α’/03.12.07 ) και από
εγκεκριμένο Κανονισμό Υπηρεσιών (Δ.Σ 22/571/20-05-2013) της ΕΑΤΑ Α.Ε

Ακουλουθούν τα σχετικά αρχεία

wordΑίτηση 1 2P CV
wordΑίτηση 2 4P Εμπειρία
pdfΚείμενο Πρόσκλησης
pdfΝόμος 4071/2012
wordΟδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης
pdfΥΑ Εκχώρησης ΦΕΚ1277
wordΥπεύθυνη Δήλωση
Ελληνικά
Classified the content type like this: