ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου του Έργου «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΔΗΓΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ»

Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα Υποβολής Προσφορών: Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 και ώρα 16:00

Παράρτημα Β: υπόδειγμα Οικονομικής  Προσφοράς

Παράρτημα Γ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

Δείτε το πλήρες κείμενο

Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης

Ελληνικά
Classified the content type like this: