Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του Έργου «Παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη υλοποίηση παρεμβάσεων στο δημόσιο χώρο»