Νέα Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Υποψηφιοτήτων

Θέμα: Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίσθωσης έργου με ένα (1) Σύμβουλο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του έργου ΕSTI@ - Employment enhancement and Social services Integration in Athens Municipality, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EaSΙ. (Αρ. Γεν.Πρωτ. 3291/EYYAΠ 3117 - 25.10.2017 – ΑΔΑ: ΩΝΧΠΟΡΙΝ-9ΕΧ).

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο

Ελληνικά
Classified the content type like this: