Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας " Έρευνα της υφιστάμενης κατάστασης για τη διαμόρφωση προτάσεων βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών στο Δήμο Αθηναίων σύμφωνα με τους Άξονες του ΣΟΑΠ "

Θέμα: Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή προσφορών στο πλαίσιο της διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο: «Έρευνα της υφιστάμενης κατάστασης για τη διαμόρφωση προτάσεων βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών στο Δήμο Αθηναίων σύμφωνα με τους Άξονες του ΣΟΑΠ» (Αρ. Γεν.Πρωτ. 1761/EYYAΠ 1605 - 23.5.2017 – ΑΔΑ: ΩΧ6ΤΟΡΙΝ-6ΟΕ).

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τρίτη 06/06/2017 και ώρα 16:00

Πλήρες τεύχος της διακήρυξης με την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας

Υπεύθυνη δήλωση ΤΕΥΔ με το νέο ΑΔΑΜ

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
 

Ελληνικά
Classified the content type like this: