Νέα Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας «Υπηρεσίες Συντονισμού και Οργάνωσης διεξαγωγής του συνεδρίου Travel Trade Athens 2017»

Θέμα: Νέα Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή προσφορών στο πλαίσιο της διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο: «Υπηρεσίες Συντονισμού και Οργάνωσης διεξαγωγής του συνεδρίου Travel Trade Athens 2017» (Αρ. Γεν.Πρωτ. 1187/EYYAΠ 1041 - 30.3.2017 – ΑΔΑ: 6Α2ΠΟΡΙΝ-ΟΤΨ).

Νέα Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τρίτη 9/05/2017 και ώρα 16:00

Πλήρες τεύχος της διακήρυξης με την νέα παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας

Έντυπο Οικονομικής προσφοράς –Παράρτημα Β

Υπεύθυνη Δήλωση ΤΕΥΔ με τον νέο κωδικό ΑΔΑΜ

Ελληνικά
Classified the content type like this: