Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για τη θέση του Βοηθού Διοικητικής Υποστήριξης του έργου REFILL URBACT III

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς  για τη θέση του Βοηθού Διοικητικής Υποστήριξης του έργου REFILL URBACT III, που υλοποιείται από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 80% και εθνική συμμετοχή 20%, με στόχο την επανάχρηση κενών κτιρίων στην πόλη των Αθηνών με σκοπό την κοινωνική καινοτομία.

Αξιότιμοι κύριοι,

για τη θέση του Βοηθού Διοικητικής Υποστήριξης του έργου REFILL URBACT III, που υλοποιείται από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 80% και  εθνική συμμετοχή 20%, με στόχο την επανάχρηση κενών κτιρίων στην πόλη των Αθηνών με σκοπό την κοινωνική καινοτομία.

Στο πλαίσιο του προγράμματος “REFILL”, ο Βοηθός Διοικητικής Υποστήριξης του έργου είναι υπεύθυνος για την υποστήριξη του Διαχειριστή, του τοπικού εμπειρογνώμονα και του Συντονιστή της τοπικής ομάδας στήριξης του έργου.

Οι βασικές αρμοδιότητες της θέσης είναι οι κάτωθι:

  • Υποστήριξη και Συμμετοχή στη διοργάνωση ημερίδων εργασίας (workshop), τοπικών και διακρατικών συναντήσεων στα πλαίσια του έργου.
  • Προγραμματισμός ατζέντας workshop.
  • Συμμετοχή στην προετοιμασία του υλικού για τα εργαστήρια και τις συναντήσεις των τοπικών και ευρωπαίων εταίρων.
  • Σύνταξη λίστας ενδιαφερομένων φορέων και επικοινωνία με αυτούς.
  • Επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους στο έργο.
  • Υποστήριξη στη σύνταξη αναφορών, παραδοτέων.
  • Συμμετοχή στο σχεδιασμό και παραγωγή επικοινωνιακού υλικού του έργου.
  • Συμμετοχή στην οργάνωση και προώθηση των αποτελεσμάτων και των ευρημάτων στους εταίρους του προγράμματος.
  • Υποστήριξη σε θέματα διοικητικής του έργου (administration).

 

Το διάστημα υλοποίησης του Έργου ορίζεται από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μέχρι τις 31/12/2016.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους την προσφορά τους σε έντυπη μορφή εντός σφραγισμένου φακέλου και εντός αποκλειστικής προθεσμίας που αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα www.developathens.gr, ήτοι από Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016 έως και Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2016 στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., επί της οδού Ξενοφώντος 7, 1ος όροφος.

 

Για την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.

 

 

Αλέξης Γαληνός

Διευθύνων Σύμβουλος

Ελληνικά
Classified the content type like this: