Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση του Συντονιστή Τοπικής Ομάδας Στήριξης του έργου REFILL URBACT III

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση του Συντονιστή Τοπικής Ομάδας Στήριξης του έργου REFILL URBACT III, που υλοποιείται από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 80% και εθνική συμμετοχή 20%, με στόχο την επανάχρηση κενών κτιρίων στην πόλη των Αθηνών με σκοπό την κοινωνική καινοτομία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της «Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών – Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.), έχοντας υπόψη:

• τον «Κανονισμό Προμηθειών και Έργων» της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.,
• την υπ’ αριθ. 3/21-3-2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. με την οποία καθορίστηκαν τα αρμόδια όργανα για την ανάθεση συμβάσεων βάσει των άρθρων 19, 20, 21 του Κανονισμού Προμηθειών και Έργων της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. και παροχή δικαιώματος υπογραφής από το Δ.Σ. στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπου απαιτείται,
• Την από 9/5/2016 επιστολή της Commissariat general a l’ egalite des territoires – Urbact Secretariat, για την επίσημη έγκριση του έργου
• Τη σύμβαση μεταξύ του Συντονιστή εταίρου και των υπολοίπων εταίρων του προγράμματος “Reuse of vacant spaces as Driving Force for Innovation on Local Level’- REFILL- URBACT III OPERATIONAL PROGRAMME εκδίδει την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, επί τη βάσει της οποίας καλούνται τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα – ανεξάρτητοι επαγγελματίες να υποβάλουν υποψηφιότητα για τη σύναψη σύμβασης με την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος “REFILL”, υπό τους ακόλουθους όρους:

1. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “REFILL”

Το δίκτυο REFILL “REuse of vacant spaces as driving Force for Innovation on Local Level” URBACT III , έχει δημιουργηθεί για να πάει ένα βήμα πιο μπροστά με τις διάφορες γνώσεις και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε σχέση με την προσωρινή χρήση των κενών κτηρίων στις πόλεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Οι συμμετέχουσες πόλεις, μεταξύ των οποίων και η Αθήνα, έχουν ήδη εξοικειωθεί με την έννοια της προσωρινής χρήσης και έχουν αναπτύξει τεχνικές και τεχνογνωσία. Οι πόλεις-εταίροι επιδιώκουν να επωφεληθούν από την εμπειρία αυτή που έχουν αποκομίσει εστιάζοντας σε 3 βασικούς στόχους:
- Ανταλλαγή και αξιολόγηση των τοπικών μέσων υποστήριξης, όπως είναι οι τοπικές ομάδες στήριξης και η συμμετοχική διαδικασία των πολιτών
- Διασφάλιση μακροχρόνιων αποτελεσμάτων της προσωρινής χρήσης
- Δόμηση μιας πιο ευέλικτης και αποτελεσματικής συνεργασίας με την δημόσια διοίκηση
Το έργο στοχεύει να επανεξετάσει τον ρόλο των πόλεων και τη νέα δυναμική που προκύπτει από την κοινωνία των πολιτών, καθώς επίσης και την αναζήτηση συμμαχιών ανάμεσα στο Δήμο, τους πολίτες και τον ιδιωτικό τομέα.
Στο έργο REFILL εκτός από τις επισκέψεις και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των εταίρων, θα διοργανώνονται και συναντήσεις σε τοπικό επίπεδο με την συμμετοχή των πολιτών και των τοπικών φορέων προκειμένου να δίνονται λύσεις και να συζητούνται θέματα που αφορούν στην προσωρινή χρήση κενών κτηρίων στην περιοχή της Αθήνας.

2. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ο Συντονιστής της τοπικής ομάδας στήριξης του έργου έχει σημαντική βαρύτητα γιατί είναι ο καθ’ ύλην υπεύθυνος για το συντονισμό των συναντήσεων της τοπικής ομάδας στήριξης, καθώς επίσης και για την καταγραφή των αποτελεσμάτων των συναντήσεων που θα πραγματοποιούνται. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου θα πρέπει να διοργανωθούν συναντήσεις της τοπικής ομάδας στήριξης, οι οποίες να υποστηρίζονται από τα αντίστοιχα παραδοτέα (παρουσιολόγια , προσκλήσεις, φωτογραφίες, video, πρακτικά).

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

• Διοργάνωση των συναντήσεων της τοπικής ομάδας στήριξης
• Εύρεση των βασικών τοπικών φορέων που θα συμμετάσχουν στις συναντήσεις προερχόμενοι από τη
Δημόσια Διοίκηση, ΜΚΟ, Κοινωνία των πολιτών , Ακαδημαϊκή Κοινότητα και Ιδιωτικό τομέα
• Προγραμματισμός της ατζέντας των συναντήσεων
• Διοργάνωση της συνάντησης των πολιτικών αντιπροσώπων των πόλεων στην Αθήνα
• Συντονισμός των συναντήσεων
• Καταγραφή των αποτελεσμάτων και των ευρημάτων των συναντήσεων
• Προώθηση των αποτελεσμάτων και των ευρημάτων στους υπόλοιπους εταίρους του προγράμματος
• Συμμετοχή στις διακρατικές συναντήσεις
• Επικοινωνία του έργου μέσω newsletter, Blogpost, συναντήσεων, κ.α.
• Προώθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
• Συμμετοχή στη συγγραφή αναφορών προόδου
• Συμμετοχή στη συγγραφή του Τοπικού Σχεδίου Δράσης

4. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΗΣ

• Άριστες ικανότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στα Ελληνικά και στα Αγγλικά
• Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών εργασιών και έργων με έμφαση στην ποιότητα και στο αποτέλεσμα
• Ικανότητα αλληλεπίδρασης και συνεργασίας με στελέχη της ανώτερης διοίκησης
• Άριστες οργανωτικές ικανότητες
• Άριστη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
• Άριστες ικανότητες στην διοργάνωση συναντήσεων
• Γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β)
υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

Το διάστημα παροχής των υπηρεσιών του Συντονιστή της Τοπικής Ομάδας Στήριξης, ορίζεται από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως και τον Μάρτιο του 2018, οπότε και ολοκληρώνεται το έργο.

6. ΑΜΟΙΒΗ

Το ανώτατο όριο του ετήσιου προϋπολογισμού της θέσης ανέρχεται στις τέσσερεις χιλιάδες ευρώ (4.000,00 €), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Το σύνολο του ποσού αυτού θα καλυφθεί από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., ως φορέα εποπτείας και χρηματοδότησης του ως άνω έργου, μέσω των πόρων που θα της αποδοθούν για το σκοπό αυτό από την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος URBACT III κατά 80% και από Εθνική Συμμετοχή κατά 20% . Ο τρόπος αμοιβής του Συντονιστή της Τοπικής Ομάδας Στήριξης θα προβλέπεται στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ αυτού και της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.. Η καταβολή από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του ποσού της αμοιβής του εξωτερικού συνεργάτη θα γίνεται τμηματικά και σωρευτικά υπό τους εξής όρους: i) μετά από παραλαβή των παραδοτέων από το αρμόδιο όργανο της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε για την παρακολούθηση και παραλαβή του Έργου και την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής, ii) την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού στον ειδικό λογαριασμό που έχει ανοιχθεί για την υλοποίηση του Έργου, iii) την έκδοση της σχετικής εντολής από το αρμόδιο όργανο της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. προς το Λογιστήριο και iv) την έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών από τον Διευθυντή Έργου Αστικής Ανθεκτικότητας. Η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. ουδεμία υποχρέωση έχει για καταβολή οποιασδήποτε ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του εξωτερικού συνεργάτη.

7. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

7.1 Απαραίτητα Προσόντα

• Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης θεωρητικής κατεύθυνσης (Α.Ε.Ι. – Α.Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμο και αναγνωρισμένο πτυχίο ιδρύματος εξωτερικού από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
• Πιστοποιημένη άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2/C2).
• Τουλάχιστον 2 χρόνια αποδεδειγμένης εμπειρίας στην κινητοποίηση και στη δικτύωση κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών

7.2 Επιπρόσθετα (βαθμολογούμενα) προσόντα

• Εμπειρία στο πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης
• Εμπειρία στην κινητοποίηση και στη δικτύωση κοινωνικών εταίρων
• Εργασιακή εμπειρία σε διεθνές περιβάλλον

8. ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. πρώτου ή δεύτερου βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, ή σε φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997, απαιτείται βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια, το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής.

Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί στον ιδιωτικό τομέα:

i. Βεβαίωση του ιδιωτικού φορέα (στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο) από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής ή Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν.
1599/1986, στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
ii. Επιπλέον βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης.

Όταν η εμπειρία αφορά την άσκηση ελεύθερου επαγγελματία:

i. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισής του.
ii. Υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του.
iii. Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της εμπειρίας.

Επισημαίνεται ότι οι άρρενες ενδιαφερόμενοι που θα επιλεγούν, θα πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά πριν την υπογραφή της σύμβασης αντίστοιχο δικαιολογητικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές.

Νομιμοποιητικά έγγραφα

Σε περίπτωση επιλογής και επί ποινή έκπτωσης ο επιλεγμένος υποψήφιος δεσμεύεται να προσκομίσει εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης, τα κάτωθι νομιμοποιητικά έγγραφα:

1. Έναρξη δραστηριότητας στην εφορία,
2. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ,
3 Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ,
4. Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας,
5. Λοιπά κατάλληλα έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η πλήρωση των κάτωθι υποχρεώσεων :
• τη μη ύπαρξη αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
• τη μη ύπαρξη καταδίκης βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του, για τέλεση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, το οποίο η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο
• τη μη ανάκληση της άδειας άσκησης επαγγέλματός του, τη μη θέση σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, πτωχευτικού συμβιβασμού ή δικαστικής συμπαράστασης, ή ότι δεν τελεί σε ανάλογη κατάσταση, βάσει του δικαίου της χώρας εγκατάστασης (όταν πρόκειται για αλλοδαπούς υποψηφίους)
• τη μη κίνηση εις βάρος του διαδικασίας κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, θέσης σε δικαστική συμπαράσταση ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία.

9. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. www.developathens.gr και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Θα παραμένει αναρτημένη τουλάχιστον 15 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία της πρώτης δημοσίευσης στην παραπάνω ιστοσελίδα της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους την υποψηφιότητά τους σε έντυπη μορφή εντός σφραγισμένου φακέλου και εντός αποκλειστικής προθεσμίας που αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα www.developathens.gr, ήτοι από Παρασκευή 26 Αυγούστου 2016 έως και Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016 στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., επί της οδού Ξενοφώντος 7, 1ος όροφος.

Ο φάκελος της υποψηφιότητας πρέπει να έχει την ένδειξη:

Προς την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. για την με αριθ. Πρωτ ΕΑΤΑ ΑΕ 2826/ΕΥΥΑΠ 2746/23-8-2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση «Συντονιστή της Τοπικής Ομάδας Στήριξης» του έργου REFILL- URBACT III. Ο φάκελος της υποψηφιότητας θα περιέχει υποχρεωτικά (τυχόν ελλείψεις συνεπάγονται τον αποκλεισμό του υποψηφίου):

1. Ενυπόγραφη Συνοδευτική Επιστολή-Αίτηση (cover letter) (δεν διατίθεται υπόδειγμα)
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών (πτυχίο, πτυχία ξένων γλωσσών, κ.α.).
4. Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τα απαραίτητα ή/και δηλωθέντα επιπρόσθετα βαθμολογούμενα προσόντα.
5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 όπως ισχύει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι το σύνολο των επικαλούμενων στοιχείων είναι αληθή και ακριβή. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση δεν απαλλάσσει από την υποχρέωση υποβολής νομίμως επικυρωμένων αντιγράφων τίτλων σπουδών, η μη υποβολή των οποίων συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υποψηφίων. Η ημερομηνία υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχόμενων της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. Oι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή.

A) Σε ηλεκτρονική μορφή υποβάλλονται στο e-mail info@developathens.gr με την ένδειξη «REFILL_URBACT III» στο θέμα μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 16:00

και

B) Σε έντυπη μορφή (προκειμένου να πρωτοκολληθούν) μέσω:

1. ΕΛΤΑ ή
2. Εταιριών Ταχυμεταφορών (courier) ή
3. Επιτόπιας παράδοσης στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., επί της οδού Ξενοφώντος 7, 1ος όροφος. Οι έντυπες Αιτήσεις θα παραληφθούν μόνο εφόσον φτάσουν στα γραφεία της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. μέχρι την ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη, ενώ η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή του φακέλου υποψηφιότητας ή για το περιεχόμενό του. Σε κάθε περίπτωση, οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. πριν ή κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 16:00. Η υποβολή υποψηφιότητας συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο όλων των όρων της παρούσας Πρόσκλησης. Δεν λαμβάνονται υπόψη υποψηφιότητες που υποβάλλονται εκπρόθεσμα και δεν τηρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται ως υποχρεωτικές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

10. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που υποβάλλονται εμπρόθεσμα θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης που θα συσταθεί με απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων βασίζεται στη βαθμολόγηση των πρόσθετων προσόντων που προβλέπονται στην παράγραφο 7.2. ως ακολούθως:

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει :

i) Έλεγχο του παραδεκτού των υποψηφιοτήτων βάσει των όρων που τίθενται στις παραγράφους 7.1, 8 και 9.
ii) Αξιολόγηση των επιπρόσθετων βαθμολογούμενων προσόντων των υποψηφίων, όπως προσδιορίζονται στις παραγράφους 7.2, 8 και 10. Η Επιτροπή ακολουθεί κατά την αξιολόγηση ενιαία και αντικειμενική μέθοδο σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης, ώστε να διασφαλίζεται η κατά δίκαιη κρίση ανάδειξη και αποδοχή της καλύτερης υποψηφιότητας που εξασφαλίζει την άρτια εκτέλεση του προς ανάθεση έργου σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του έργου. Η Επιτροπή θα καλέσει εκείνους από τους υποψηφίους που πρόκειται να εισηγηθεί την αποδοχή των υποψηφιοτήτων τους σε προσωπική συνέντευξη, για την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τους τίτλους σπουδών και την επαγγελματική τους εμπειρία, αλλά και την εν γένει αξιολόγηση της υποψηφιότητας, ώστε να διασφαλιστεί η άρτια εκτέλεση του Έργου. Τυχόν μη ανταπόκριση του υποψηφίου συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από τη διαδικασία.

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού με Πρακτικό της εισηγείται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. την ανάθεση του έργου στην υποψηφιότητα που συγκέντρωσε την καλύτερη βαθμολογία βάσει των παραπάνω αντικειμενικών κριτηρίων. Ο τρόπος αμοιβής του υποψηφίου που τελικά επιλεγεί, καθώς και των λοιπών όρων εκτέλεσης, εποπτείας και παραλαβής των παραδοτέων του Έργου θα προβλέπεται εκτενώς στη σύμβαση που θα υπογραφεί επί τη βάσει των όρων της παρούσας Πρόσκλησης σε συνδυασμό με τον Κανονισμό Προμηθειών και Έργων της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. Η παρούσα πρόσκληση δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί πρόταση για τη σύναψη σύμβασης με τους ενδιαφερόμενους.

Kατεβάστε εδώ το σχετικό έντυπο

Για την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.

Αλέξης Γαληνός
Διευθύνων Σύμβουλος

Ελληνικά
Classified the content type like this: