Ανακοίνωση: Η ΕΑΤΑ αναζητά συνεργάτες για συμμετοχή στο έργο Icarus, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Horizon 2020

Λίγα λόγια για το έργο ICARUS

Το έργο ICARUS στοχεύει να  αναπτύξει καινοτόμα εργαλεία για την εκτίμηση των επιπτώσεων στα αστικά κέντρα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης  για την ποιότητα του αέρα και την κλιματική αλλαγή. Αυτό θα οδηγήσει στο σχεδιασμό και την εφαρμογή στρατηγικών για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και την μείωση του αποτυπώματος άνθρακα σε ευρωπαϊκές πόλεις.

Θα χρησιμοποιηθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης συνδυάζοντας επίγειες μετρήσεις, ατμοσφαιρική μεταφορά και τη μοντελοποίηση χημικού μετασχηματισμού καθώς και δείκτες ατμοσφαιρικής ρύπανσης που θα έχουν συλλεχθεί από δορυφόρο, εναέρια και προσωπική τηλεπισκόπηση.

Η μεθοδολογία και τα εργαλεία του ICARUS θα εφαρμοστούν σε εννέα ευρωπαϊκές πόλεις διαφορετικού μεγέθους, κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και ιστορίας. Θα αναλυθούν τυεχνολογικά και μη-τεχνολογικά μέτρα και πολιτικές επιλογές τα οποία θα προταθούν στις αρμόδιες αρχές για την ατμοσφαιρική ρύπανση και την κλιματική αλλαγή σε επίπεδο πόλης.

Με βάση τα προηγμένα εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης που περιγράφονται παραπάνω, θα αναπτυχθεί μια εφαρμογή προκειμένου να ενημερώνονται οι πολίτες για εναλλακτικές περιβαλλοντικές λύσεις που μπορεί να έχουν θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα του αέρα και του αποτυπώματος άνθρακα καθώς και στην υγεία τους έτσι ώστε να τους παρακινήσει να υιοθετήσουν εναλλακτικές συμπεριφορές. Συγκεκριμένα μοντέλα θα χρησιμοποιηθούν για να συλλέξουν τις αλληλεπιδράσεις του πληθυσμού, των επιχειρήσεων και των παρόχων υπηρεσιών. Θα ληφθούν υπόψη κοινωνικοί και πολιτιστικοί παράγοντες, η κοινωνικοοικονομική κατάσταση και κοινωνικές δυναμικές για να εκτιμηθεί ο συνολικός πολιτικός αντίκτυπος.

Τα ευρήματά του έργου θα περιληφθούν σε έναν ηλεκτρονικό οδηγό για τη διακυβέρνηση βιώσιμης ατμοσφαιρικής ρύπανσης και κλιματικής αλλαγής σε όλες τις πόλεις της ΕΕ.

Το έργο ICARUS θα αναπτύξει επίσης ένα όραμα για μια μελλοντική πράσινη πόλη: ένα μοντέλο που θα επιδιώξει να ελαχιστοποιήσει τις περιβαλλοντικές και υγειονομικές επιπτώσεις. Θα σχεδιαστούν μονοπάτια μετάβασης τα οποία θα αναδείξουν πώς μέσα στα επόμενα 50 χρόνια, υφιστάμενες πόλεις μπορούν να μετατραπούν σε πόλεις με σχεδόν αρνητικό ή και μηδέν αποτύπωμα άνθρακα και μέγιστη ευεξία.

Το έργο έχει χρονική διάρκεια έως 30 Απριλίου 2020.

Στελέχωση έργου:

Επιστημονικός υπεύθυνος

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος για το Έργο ICARUS θα αναλάβει την ανάλυση των υπαρχόντων μέτρων και πολιτικών της πόλης της Αθήνας, όσον αφορά στο περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή και την ατμοσφαιρική ρύπανση. Επιπλέον, θα ασχοληθεί με την έρευνα πάνω σε υπάρχουσες στρατηγικές σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με σκοπό τη σχεδίαση σχεδίων και στρατηγικών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλων περιβαλλοντικών προβλημάτων με ορίζοντα το 2020 και το 2030. Οι εργασίες αυτές θα γίνονται σε στενή συνεργασία με τους ερευνητικούς εταίρους του έργου. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος θα προχωρήσει και στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και σε προτάσεις αναφορικά με το σχεδιασμό μελλοντικών μέτρων και περιβαλλοντικών πολιτικών.

Απαραίτητα Προσόντα:

1.    Πτυχίο Φυσικού, Χημικού η Μηχανικού Περιβάλλοντος ή ανάλογο ισότιμο και αναγνωρισμένο πτυχίο ιδρύματος εξωτερικού από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
2.    Μεταπτυχιακός Τίτλος σε αντικείμενο σχετικό με το έργο (π.χ. Διαχείριση Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντικής πολιτικής, Περιβάλλον και υγεία,) ή ανάλογος ισότιμος και αναγνωρισμένος τίτλος ιδρύματος εξωτερικού από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
3.    Πιστοποιημένη άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2/C2)
4.    Άριστες ικανότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στα Ελληνικά και Αγγλικά
5.    Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου

Επιπρόσθετα (βαθμολογούμενα) κριτήρια και δεξιότητες:

•    Τουλάχιστον ενός έτους  αποδεδειγμένη εμπειρία σε: Διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς και κοινωφελή ιδρύματα (Project Management)
•    Ειδίκευση σε θέματα αέρια ρύπανσης και κλιματικής αλλαγής.
•    Αξιολόγηση στοιχείων εκπομπών αερίων ρύπων και τη χρήση μοντέλων ρύπανσης
•    Πολιτικές αντιμετώπισης αέριας ρύπανσης και αξιολόγησης των πολιτικών αυτών
•    Μέτρα μετριασμού της κλιματικής αλλαγής στο αστικό περιβάλλον και αξιολόγησης αυτών
•    Καλή γνώση και χειρισμός ψηφιακών δεδομένων (βάσεις δεδομένων, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών-GIS

Υπεύθυνος Διαχείρισης έργου

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης του έργου έχει σημαντική βαρύτητα γιατί είναι ο καθ’ ύλην υπεύθυνος για το συντονισμό των εργασιών που αφορούν στο ρόλο της Ε.Α.Τ.Α. ΑΕ, καθώς και την παρακολούθηση του έργου, την τήρηση προθεσμιών, τη συμμετοχή σε διεθνείς και εθνικές συναντήσεις στα πλαίσια του έργου, τη συμμετοχή σε διεθνείς εκδηλώσεις για την προώθηση του έργου και του ρόλου της εταιρείας σε αυτό και την σύνταξη της συμμετοχής της εταιρείας στα παραδοτέα του έργου.
 
Βασικές Αρμοδιότητες της θέσης

•    Συμμετοχή στις διεθνείς συναντήσεις του έργου
•    Συντονισμός και επίβλεψη στη διοργάνωση ημερίδων εργασίας (workshop) στα πλαίσια του έργου
•    Προγραμματισμός ατζέντας workshop
•    Διοργάνωση και συντονισμός των συναντήσεων της ομάδας υλοποίησης
•    Προδιαγραφή των απαιτήσεων του έργου, βάσει του ρόλου της εταιρείας
•    Εκπόνηση πλάνου για την επίτευξη των στόχων που σχετίζονται με την εταιρεία, σε συνεννόηση με τον οργανισμό-συντονιστή του έργου και τους υπόλοιπους εταίρους
•    Επικοινωνία με τον οργανισμό-συντονιστή του έργου και τους υπόλοιπους εταίρους
•    Συμμετοχή σε διεθνείς εκδηλώσεις προώθησης του έργου και του ρόλου της εταιρείας σε αυτό

Δεξιότητες θέσης

•    Άριστες ικανότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στα Ελληνικά και στα Αγγλικά
•    Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών εργασιών με έμφαση στην ποιότητα και στο αποτέλεσμα
•    Ικανότητα αλληλεπίδρασης και συνεργασίας με στελέχη της ανώτερης διοίκησης
•    Άριστες οργανωτικές ικανότητες
•    Άριστες ικανότητες στην διοργάνωση συναντήσεων
•    Γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου

Βοηθός Διοικητικής Υποστήριξης

Ο Βοηθός Διοικητικής Υποστήριξης του έργου είναι υπεύθυνος για την υποστήριξη του Διαχειριστή και του επιστημονικού συνεργάτη του έργου από την πλευρά της ΕΑΤΑ.
 
Βασικές Αρμοδιότητες της θέσης

•    Υποστήριξη στη συλλογή απαραίτητης πληροφορίας για τις ερευνητικές δραστηριότητες του έργου, υπαγόμενες στα πακέτα εργασίας 2 και 5
•    Διαχείριση δεδομένων και εξαγωγή αποτελεσμάτων βάσει των οδηγιών του τεχνικού υπεύθυνου του έργου και του συντονιστή εταίρου
•    Συμμετοχή στη διοργάνωση ημερίδων εργασίας (workshop) στα πλαίσια του έργου
•    Προγραμματισμός ατζέντας workshop
•    Σύνταξη λίστας ενδιαφερομένων φορέων και επικοινωνία με αυτούς
•    Επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους στο έργο
•    Υποστήριξη στη σύνταξη αναφορών, παραδοτέων
•    Συμμετοχή στο σχεδιασμό και παραγωγή επικοινωνιακού υλικού του έργου
•    Υποστήριξη σε θέματα διοικητικής του έργου (administration)

Δεξιότητες θέσης

•    Άριστες ικανότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στα Ελληνικά και στα Αγγλικά
•    Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών εργασιών με έμφαση στην ποιότητα και στο αποτέλεσμα
•    Ικανότητα αλληλεπίδρασης και συνεργασίας με στελέχη της ανώτερης διοίκησης
•    Άριστες οργανωτικές ικανότητες
•    Άριστες ικανότητες στην διοργάνωση συναντήσεων
•    Γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες  για τις θέσεις στην ομάδα έργου καλούνται μέσω της ανακοίνωσης να εγγραφούν στο Μητρώο Προμηθευτών της ΕΑΤΑ με την ένδειξη «Συνεργάτης στο έργο Icarus».

Αυτό το πρόγραμμα έχει λάβει χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορίζοντας 2020 (συμφωνία κοινοπραξίας 2016-5-16]) .

 

Ελληνικά
Classified the content type like this: