Πρόσκληση: Θέση «Υπεύθυνου Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Υποβολής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Έργων»

Η Θέση Υπεύθυνου Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Υποβολής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Έργων περιλαμβάνει την διαχείριση και παρακολούθηση έργων που υλοποιούνται από την ΕΑΤΑ και συμμετοχή στην υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης από την ΕΕ.

Καθήκοντα

·       Διαχείριση, παρακολούθηση και επίβλεψη υπαρχόντων έργων της ΕΑΤΑ που έχουν λάβει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση από διάφορα προγράμματα, όπως Urbact, Horizon, Interreg

·       Συνεργασία με κοινοτικούς εταίρους για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης

·       Συμμετοχή στην σύνταξη νέων χρηματοδοτικών προτάσεων

·       Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων παρακολούθησης οικονομικού και φυσικού αντικειμένου των προγραμμάτων και έργων με στόχο την αποτελεσματική λειτουργία του κάθε έργου

·       Διασφάλιση των όρων δημοσιότητας και επιλεξιμότητας των έργων ανάλογα με τους κανονισμούς των προγραμμάτων

·       Παρακολούθηση και έλεγχος εξωτερικών συνεργατών και προμηθευτών  βάσει των συμβασιακών απαιτήσεων και πιστοποίηση παραγόμενου έργου με στόχο την εμπρόθεσμη και αποτελεσματική παράδοση έργου

·       Σύνταξη και υποβολή εκθέσεων παρακολούθησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου όπως απαιτείται κάθε φορά στην εκάστοτε Διαχειριστική Αρχή

·       Τήρηση  φυσικών και ηλεκτρονικών αρχείων κάθε έργου βάσει των απαιτήσεων του εκάστοτε προγράμματος

·       Προετοιμασία φακέλων οικονομικού και φυσικού αντικειμένου σε περίπτωση ελέγχου από την εκάστοτε διαχειριστική αρχή

·       Συνεργασία με τους εταίρους του κάθε προγράμματος για την ομαλή εξέλιξη των έργων

Απαραίτητα προσόντα:

·       Πτυχίο ελληνικού ή ξένου ΑΕΙ με αντικείμενο τις οικονομικές, πολιτικές ή κοινωνικές επιστήμες

·       Τουλάχιστον 3 χρόνια αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στη διαχείριση, παρακολούθηση έργων επιχορηγούμενων από την ΕΕ και υποβολή χρηματοδοτικών προτάσεων

·       Άριστη ικανότητα επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο στα ελληνικά και τα αγγλικά

·       Πολύ καλή ικανότητα συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας και με τρίτους

·       Οργανωτικότητα, προσοχή στη λεπτομέρεια, υπευθυνότητα, καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, ομαδικό πνεύμα, ικανότητα για ανεξάρτητη εργασία, τήρηση προθεσμιών

·       Άριστες γνώσεις χρήσης Η/Υ

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν συνοδευτική επιστολή και βιογραφικό μέχρι την Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2016 με την ένδειξη «Υπεύθυνος Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Υποβολής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Έργων», στη διεύθυνση: info@developathens.gr.
 
Η ΕΑΤΑ θα επικοινωνήσει μόνο με τους ενδιαφερόμενους που θα επιλεγούν για το στάδιο της συνέντευξης.
 

Ελληνικά
Classified the content type like this: