Πρόσκληση: Η ΕΑΤΑ αναζητά συνεργάτη για τη θέση «Συντονιστή/Διαχειριστή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων»

Η Θέση Συντονιστή/διαχειριστή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων περιλαμβάνει την διαχείριση έργων και προγραμμάτων με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, την  αναζήτηση νέων ευκαιριών χρηματοδότησης από την ΕΕ, την προετοιμασία προτάσεων (συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης προϋπολογισμών) και την προετοιμασία του υλικού προβολής της ΕΑΤΑ.

Καθήκοντα

·       Συντονισμός, διαχείριση και επίβλεψη υπαρχόντων έργων της ΕΑΤΑ που έχουν λάβει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση από διάφορα προγράμματα, όπως Urbact, Horizon, Interreg

·       Υποστήριξη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Έργων της ΕΑΤΑ στην υλοποίηση και επίτευξη των στόχων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που υλοποιεί

·       Εξασφάλιση συμμετοχής της ΕΑΤΑ σε έργα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης ανάλογα με τα εκάστοτε ενδιαφέροντα της εταιρίας, όπως επιχειρηματικότητα, τουρισμός, κοινωνική επιχειρηματικότητα, διατροφική πολιτική, ένταξη προσφύγων, κτλ.

·       Σύνταξη, επίβλεψη και υποβολή χρηματοδοτικών προτάσεων

·       Στενή επαφή με τοπικούς και εθνικούς εταίρους του ιδιωτικού, δημόσιου και εθελοντικού τομέα για διασφάλιση συνεργασιών σε αιτήσεις χρηματοδότησης

·       Υποστήριξη και συνεργασία με υπηρεσίες του Δ. Αθηναίων για την διερεύνηση και υποβολή χρηματοδοτικών προτάσεων

·       Εκπροσώπηση της ΕΑΤΑ ΑΕ σε Ευρωπαϊκές συναντήσεις, Δίκτυα, εκδηλώσεις ή Επιτροπές

·       Συνεχής παρακολούθηση και ενημέρωση για τα Ευρωπαϊκά προγράμματα και δίκτυα

·       Διασφάλιση των όρων δημοσιότητας και επιλεξιμότητας των έργων ανάλογα με τους κανονισμούς των προγραμμάτων

·       Παρακολούθηση και έλεγχος εξωτερικών συνεργατών και προμηθευτών  βάσει των συμβασιακών απαιτήσεων και πιστοποίηση παραγόμενου έργου με στόχο την εμπρόθεσμη και αποτελεσματική παράδοση έργου

·       Επίβλεψη φακέλων οικονομικού και φυσικού αντικειμένου σε περίπτωση ελέγχου από την εκάστοτε διαχειριστική αρχή

·       Διασφάλιση οτι τα φυσικά και ηλεκτρονικά αρχεία των έργων υπό υλοποίηση είναι πλήρη, βάσει των απαιτήσεων του κάθε προγράμματος

·       Παρακολούθηση και σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης για τα έργα που υλοποιούνται

Απαραίτητα προσόντα:

·       Πτυχίο ελληνικού ή ξένου ΑΕΙ με αντικείμενο τις οικονομικές, πολιτικές ή κοινωνικές επιστήμες

·       Τουλάχιστον 5 χρόνια αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στη διαχείριση, παρακολούθηση και υποβολή έργων επιχορηγούμενων από την ΕΕ

·       Πολύ καλή γνώση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Δικτύων

·       Άριστη ικανότητα επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο στα ελληνικά και τα αγγλικά

·       Πολύ καλή ικανότητα συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας και με τρίτους

·       Οργανωτικότητα, προσοχή στη λεπτομέρεια, υπευθυνότητα, καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, ομαδικό πνεύμα, ικανότητα για ανεξάρτητη εργασία, τήρηση προθεσμιών

·       Άριστες γνώσεις χρήσης Η/Υ

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν συνοδευτική επιστολή και βιογραφικό μέχρι την Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2016 με την ένδειξη «Συντονιστής/Διαχειριστής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων», στη διεύθυνση: info@developathens.gr.
 
Η ΕΑΤΑ θα επικοινωνήσει μόνο με τους ενδιαφερόμενους που θα επιλεγούν για το στάδιο της συνέντευξης.
 

Ελληνικά
Classified the content type like this: