Διευκρινίσεις αναφορικά με την υπ’ αριθμ. Πρωτ 362/ΕΥΥΑΠ 361/22-2-2016 ΕΑΤΑ ΑΕ Πρόσκληση

Θέμα: Διευκρινίσεις αναφορικά με την υπ’ αριθμ. Πρωτ 362/ΕΥΥΑΠ 361/22-2-2016 ΕΑΤΑ ΑΕ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή Έργου Αστικής Ανθεκτικότητας (Resilience Project Manager) του Προγράμματος «100 Resilient Cities» που υλοποιείται από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Rockefeller με στόχο την ανάπτυξη και υλοποίηση μιας στρατηγικής ανθεκτικότητας για την πόλη των Αθηνών.

Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι,

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. Πρωτ 362/ΕΥΥΑΠ 361/22-2-2016 ΕΑΤΑ ΑΕ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σας επισημαίνουμε κάποιες σημαντικές διευκρινίσεις σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που αφορούν στα κάτωθι δικαιολογητικά:

Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (όρος 8 της πρόσκλησης ενδιαφέροντος) είτε η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. πρώτου ή δεύτερου βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, ή σε φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997, είτε έχει παρασχεθεί στον ιδιωτικό τομέα γίνεται εξίσου δεκτή, και :

i) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου (απευθυνόμενη προς την Ε.Α.Τ.Α. ΑΕ), κατ΄ άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται και να προκύπτει επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία είτε του αρμόδιου φορέα, είτε του εργοδότη στον ιδιωτικό τομέα, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, η οποία να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντος είτε από Κ.Ε.Π. είτε από αστυνομική αρχή.

Όταν η εμπειρία αφορά στην άσκηση ελεύθερου επαγγελματία:

ii) σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα επαρκεί και οποιοδήποτε έγγραφο του οικείου φορέα ( είτε σε πρωτότυπο είτε σε απλό ηλεκτρονικό αντίγραφο), από το οποίο έστω να προκύπτει η αρχική ημερομηνία εγγραφής στο οικείο μητρώο.

iii) υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών, που να προκύπτει ενδεικτικώς το αντικείμενο εργασίας του υποψηφίου.

Β) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, γίνεται δεκτό :
- απλό φωτοτυπικό αντίγραφο του πρωτοτύπου πτυχίου ξένης γλώσσας επικυρωμένο είτε από δικηγόρο είτε από οποιαδήποτε άλλη αρχή

Οι παραπάνω διευκρινίσεις δίνονται για την ορθή αποστολή των δικαιολογητικών και την επίλυση τυχόν αποριών των υποψηφίων. Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω δικαιολογητικά θα γίνονται αποδεκτά μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 9/3/2016 και ώρα 16.00, μαζί με τα υπόλοιπα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά.

Κατεβάστε εδώ σε pdf

Ελληνικά
Classified the content type like this: