Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή Έργου Αστικής Ανθεκτικότητας

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή Έργου Αστικής Ανθεκτικότητας (Resilience Project Manager) του Προγράμματος «100 Resilient Cities» που υλοποιείται από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Rockefeller με στόχο την ανάπτυξη και υλοποίηση μιας στρατηγικής ανθεκτικότητας για την πόλη των Αθηνών.

Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών εκδίδει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή Έργου Αστικής Ανθεκτικότητας (Resilience Project Manager) του Προγράμματος «100 Resilient Cities» που υλοποιείται από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Rockefeller με στόχο την ανάπτυξη και υλοποίηση μιας στρατηγικής ανθεκτικότητας για την πόλη των Αθηνών

Το ανώτατο όριο του ετήσιου προϋπολογισμού της θέσης ανέρχεται σε δέκα εννέα χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ και εξήντα ένα λεπτά (19.775,61 €), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Το σύνολο του ποσού αυτού θα καλυφθεί από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., ως φορέα εποπτείας και χρηματοδότησης του ως άνω έργου, μέσω των πόρων που θα της αποδοθούν για το σκοπό αυτό από το Πρόγραμμα «100 Resilient Cities».

Το διάστημα παροχής των υπηρεσιών του Διευθυντή Έργου Αστικής Ανθεκτικότητας ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης για επιπλέον 12 μήνες, κατόπιν αξιολόγησης του εξωτερικού συνεργάτη και υπό την αίρεση της συνέχισης χρηματοδότησης του Προγράμματος.

Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται η 09-03-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00.

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ.

Ελληνικά
Classified the content type like this: