Οργάνωση επιχείρησης

Προκειμένου η επιχείρησή σας να είναι σε θέση να εξάγει θα πρέπει να διαθέτει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά οργάνωσης και λειτουργίας. Οι σύμβουλοι του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας μπορούν να σας βοηθήσουν στην οργάνωση της επιχείρησης με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτύχετε τα σχέδια για ανάπτυξη των εξαγωγικών σας δραστηριοτήτων.

Ειδικότερα σας παρέχει:

  • Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και εντοπισμός σημείων βελτίωσης προκειμένου να αναπτύξει η επιχείρηση τις εξαγωγές της
  • Προτάσεις και κατευθύνσεις βελτίωσης εσωτερικών λειτουργιών της επιχείρησης
  • Υποστήριξη και καθοδήγηση στη διαδικασία επιλογής της κατάλληλης αγοράς-στόχου
  • Κατεύθυνση και ενημέρωση για τους τρόπους διείσδυσης στην εκάστοτε αγορά και υποστήριξη
  • Προτάσεις προσαρμογής προϊόντων ή/και υπηρεσιών για την είσοδο στην κατάλληλη αγορά-στόχο
Ελληνικά
Classified the content type like this: