ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ρόλος της ΕΑΤΑ είναι και η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας, μέσω της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της πόλης, με στρατηγική προτεραιότητα την ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος

Α) ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Σκοπός του έργου Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και μέσω αυτής η τόνωση των περιοχών του δήμου, που έχουν υποστεί σημαντική υποβάθμιση και η δημιουργία θέσεων εργασίας.

Στόχοι του έργου είναι:

 • Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του δήμου και η ανάπτυξη 

  συνεργασιών και δικτυώσεων

 • Η υποστήριξη ξένων επενδύσεων στην περιοχή του δήμου

 • Η παροχή εργαλείων και τεκμηρίωσης στο δήμο για άσκηση πολιτικής σε θέματα που αφορούν στην επιχειρηματικότητα

  Αυτό επιδιώκεται να επιτευχθεί μέσω:

 • Της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις περιοχές του δήμου

 • Της υποστήριξης δυνητικών επενδύσεων στο δήμο

 • Της υποστήριξης στο σχεδιασμό και την εφαρμογή στρατηγικής για την επιχειρηματικότητα από τα αρμόδια όργανα του δήμου.

  Μέχρι το τέλος του 2015 το ΚΣΕ υποστήριξε 200 επιχειρήσεις μέσα από συμβουλευτικές υπηρεσίες και ολοκλήρωσε 12 μελέτες που υποστηρίζουν τον δήμο στην διαμόρφωση της στρατηγικής του για την επόμενη περίοδο.

Β) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Η ΕΑΤΑ, στο πλαίσιο της Στρατηγικής του Δήμου Αθηναίων που προέκυψε τόσο από διαδικασία διαβούλευσης για την καταγραφή αναγκών, όσο και από τη διεπιστημονική Μελέτη «Επιχειρησιακό Σχέδιο προώθησης Δράσεων Κοινωνικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αθηνών», υλοποιεί ένα πρόγραμμα που φιλοδοξεί να αλλάξει την κουλτούρα και τη νοοτροπία σύμφωνα με την οποία το οικοσύστημα αντιλαμβάνεται και αναπαράγει την έννοια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Επίσης, αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η αλλαγή της επιχειρηματικής κουλτούρας, η δημιουργία και η υποστήριξη νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων που συνδυάζουν τη βιωσιμότητα με το κοινωνικό όφελος, και παράγουν κοινωνική αξία. Ζητούμενο, μεσοπρόθεσμα, είναι αυτή η αλλαγή κουλτούρας και νοοτροπίας, να αποτελέσει κοινωνική καινοτομία.

Κύριος στόχος είναι να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο αναφοράς για την κοινωνική επιχειρηματικότητα ούτως ώστε να νοηματοδοτηθεί ως ένα μοντέλο επιχείρησης το οποίο παρέχει κοινωνικό όφελος με οικονομικά βιώσιμους τρόπους (όπως άλλωστε ορίζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Social Business Initiative).

Οι προβλεπόμενες υπηρεσίες αναπτύσσονται στο πλαίσιο τριών πακέτων δράσεων (υποέργα) τα οποία αποσκοπούν α) στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, β) σε υποστήριξη νεοϊδρυόμενων κοινωνικών επιχειρήσεων μέσω εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών και γ) σε δικτύωση και επενδυτική ετοιμότητα ώριμων κοινωνικών επιχειρήσεων.

Μέχρι το τέλος του 2015 το πρόγραμμα «Επιχειρώ Κοινωνικά» υποστήριξε 38 υπο σύσταση ή/και νεοιδρυόμενες κοινωνικές επιχειρήσεις μέσα από συμβουλευτικές υπηρεσίες

 

Ελληνικά